Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023


Informacja dla rodziców lub prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

 

Niebawem zacznie się rekrutacja do prowadzonych przez  Gminę Dzwola publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do:

  • publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dzwola,
  • klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzwola

określony Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Dzwola z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzwola.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Zespół Szkół w Dzwoli – tel. 158752204;
  • Zespół Szkół w Kocudzy – tel. 158753273;
  • Zespół Szkół w Krzemieniu – tel. 158752855;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi – tel. 158752246.

Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji, wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ustanowione w 2017 roku przez Radę Gminy Dzwola pozostają bez zmian i są zawarte w uchwałach Rady Gminy Dzwola Nr:

  • XXI/163/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzwola.
  • XXI/164/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzwola.