Przebudowa drogi gminnej nr 109004L w miejscowości Dzwola w km 0+000 do km 0+606,3 – odbiór inwestycji


W dniu 11 sierpnia 2022 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 109004L w miejscowości Dzwola w km 0+000 do km 0+606,3.

W ramach zadania wykonana została nowa konstrukcja drogowa wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych o łącznej długości 606,3m. Na całym odcinku wykonano korekty szerokości drogi z jej regulacją do 5,0 m. Po prawej stronie drogi wykonane zostały przyłącza gruntowe, a po stronie lewej pobocze utwardzone asfaltem, oddzielone od jezdni korytkiem ściekowym zabezpieczające bezpieczny ruch dla pieszych. Zostało również wykonane odwodnienie liniowe w postaci ścieku na całej długości drogi, który został usytuowany między krawędzią nawierzchni asfaltowej, a krawędzią utwardzonego pobocza na całej długości drogi po lewej stronie.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.

Życzymy wszystkim użytkownikom wykonanej drogi bezpiecznego jej użytkowania.