Dodatek węglowy


W dniu 11 sierpnia 2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 roku. Informujemy, że na terenie Gminy Dzwola obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie realizować Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, z późn. zm.).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000,00 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Poza swoimi danymi osobowymi, wnioskodawca musi zaznaczyć we wniosku główne źródło ogrzewania. Przy weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, najbardziej szczegółowo weryfikowaną kwestią będzie zgłoszenie lub wpisanie głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli oraz do odebrania w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli w godzinach pracy Ośrodka.
Wnioski będzie można składać:

do złożenia wniosku drogą elektroniczną potrzebny jest profil zaufany, bądź kwalifikowany podpis elektroniczny,

  • papierowo w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  7:30 – 15:30, wtorek: 8:00 – 16:00.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Kontakt do OPS w Dzwoli 15 87 52 533.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO