Przebudowa drogi gminnej nr 109026L w km 0+720 do km 1+580 w miejscowości Kocudza Trzecia


W dniu 19 kwietnia 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Dzwola w kwocie 627 916,74 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 109026L w km 0+720 do km 1+580 w miejscowości Kocudza Trzecia”.

Odcinek przeznaczony do przebudowy przedstawia poniższa mapka poglądowa:

W ramach tego zadania geometria drogi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. Szerokość drogi wynosić będzie 5,0 m, grubość warstwy asfaltowej wynosić będzie 8 cm (5 cm warstwa profilująca i 3 cm warstwa ścieralna). Pobocza zaprojektowane zostały jako gruntowe ulepszone (utwardzone kamiennym kruszywem łamanym). Po lewej stronie drogi zaprojektowano ciąg pieszy o szerokości 2,0 m w świetle obramowań lokalnie zwężony. Między drogą a ciągiem pieszym wykonany zostanie ściek liniowy w postaci korytka typu małego, które zapewni liniowe odprowadzenie wody z korony drogi i chodnika.  Odwodnienie całego ciągu drogowego będzie realizowane powierzchniowo poprzez sprowadzenie wody opadowej na teren zielony działki drogowej. Wszystkie zjazdy występujące wzdłuż przebudowanej drogi zostaną utwardzone w granicach pasa drogowego i wykonane z nawierzchni asfaltowej.
Dla przedmiotowego zadania otwarcie ofert przetargowych nastąpi w dniu 28 kwietnia 2023 r. Informujemy ponadto, że powyższa inwestycja jest ostatnim etapem całkowitej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 109026L (nazywanej potocznie „Kocudza Trzecia Leśniczówka”).