Przebudowa drogi gminnej nr 109026L w Kocudzy Trzeciej – odbiór inwestycji


W dniu 29 września 2023 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 109026L w km 0+720 do km 1+580 w miejscowości Kocudza Trzecia.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 620 500,00 zł
Koszt inwestycji: 1 241 000,00 zł

W ramach tego zadania geometria drogi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej została dostosowana do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. Szerokość drogi wynosi 5,0 m, grubość warstwy asfaltowej wynosie 8 cm (5 cm warstwa profilująca i 3 cm warstwa ścieralna). Przed wykonaniem nawierzchni drogowej na istniejącej nawierzchni została położona geosiatka w celu wzmocnienia konstrukcji. Pobocza utwardzono kamiennym kruszywem łamanym. Po lewej stronie drogi wykonany został ciąg pieszy o szerokości 2,0 m w świetle obramowań lokalnie zwężony. Między drogą a ciągiem pieszym wykonany został ściek liniowy w postaci korytka typu małego, które zapewni liniowe odprowadzenie wody z korony drogi i chodnika. Na nawierzchni drogowej wykonane zostały również linie segregacyjne, które oddzielają jezdnię od powstałego ciągu pieszym. Odwodnienie całego ciągu drogowego będzie realizowane powierzchniowo poprzez sprowadzenie wody opadowej na teren zielony działki drogowej. Wszystkie zjazdy występujące wzdłuż przebudowanej drogi zostaną utwardzone w granicach pasa drogowego i wykonane z kruszywa drogowego.

Wykonawcą przedmiotowych prac była firma TOMTRANS Tomasz Wojciechowski z Kocudzy Trzeciej. Koszt realizacji inwestycji wynosił 1 240 000,00 zł, a koszt działań informacyjnych to kwota 1000,00 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 620 500,00 zł.