Przebudowa drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj – odbiór inwestycji


W dniu 26 kwietnia 2023 r. miał miejsce odbiór ostateczny inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2811 Dzwola – Goraj w lokalizacji od km 0+000 do km 6+646”.

Zadanie było dofinansowane w 95% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Polski Ład” – Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji została przebudowana droga powiatowa 2811L Dzwola – Goraj na długości 6.646 m (cały odcinek na terenie powiatu janowskiego): poszerzono jezdnię do 6 m, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, wykonano obustronne pobocza ulepszone kruszywem drogowym o szerokości 0,75 m, odtworzono istniejące zjazdy, przepusty i rowy, przebudowano skrzyżowania z drogami publicznymi oraz wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome, w miejsce wyciętych drzew nasadzono lipy oraz klony. 

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 11.127.966,00

Pozostałe koszty pochodzą z budżetów gmin: Dzwola, Chrzanów i z Powiatu Janowskiego, z czego wkład własny gminy Dzwola to kwota: 353 716,48 zł.

Wykonawcą prac było Konsorcjum Firm: lider Konsorcjum – PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika i partner Konsorcjum – PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

W odbiorze uczestniczyli:
Dyrektor Biura Wojewody Lubelskiego Paweł Paszko, Starosta Janowski Artur Pizoń, Wicestarosta Michał Komacki, proboszcz z Parafii p.w. M.B. Częstochowskiej w Dzwoli ks. Mariusz Pyryt, Członkowie Zarządu Powiatu Janowskiego w osobach: Zenon Zyśko i Władysław Sowa; radni Rady Powiatu Janowskiego w osobach: Andrzej Bielak i Daniel Rawski, radni Rady Gminy Dzwola: Alina Świś i Stanisław Szuba, Wójt Gminy Chrzanów Marcin Sulowski wraz z Zastępcą Januszem Wlizło, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Witold Kuźnicki wraz z pracownikami, przedstawiciele Wykonawcy oraz Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach – gospodarz Gminy.