Przedłużenie terminu składania umów Użyczenia i Deklaracji Finansowych do dnia 09.08.2019 roku.


W związku z powyższym osoby powinny zgłaszać się do Urzędu Gminy Dzwola pok. nr 22 i 17 w celu podpisania Umowy Użyczenia Nieruchomości i podpisania Deklaracji Finansowych pokrycia wkładu własnego. Umowy Użyczenia Nieruchomości i Deklaracje Finansowe można podpisać lub złożyć w dniach 09.07.2019 r. – 09.08.2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach zaprasza Mieszkańców Gminy Dzwola, którzy złożyli Deklaracje przystąpienia do projektu i Ankiety montażu instalacji OZE do podpisywania Umów Użyczenia  Nieruchomości oraz Deklaracji dotyczącej pokrycia wkładu własnego wkładu własnego montażu instalacji OZE. Na potrzeby wniosku planowanego do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

W związku z powyższym osoby powinny zgłaszać się do Urzędu Gminy Dzwola pok. nr 22 i 17 w celu podpisania Umowy Użyczenia Nieruchomości i podpisania Deklaracji Finansowych pokrycia wkładu własnego. Umowy Użyczenia Nieruchomości i Deklaracje Finansowe można podpisać lub złożyć w dniach 09.07.2019 r. – 09.08.2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Każdy Uczestnik projektu musi się osobiście stawić w Urzędzie Gminy w Dzwoli, celem podpisania Umowy Użyczenia Nieruchomości oraz złożenia Deklaracji w poniesieniu kosztów wkładu własnego.

Tylko osoby które podpiszą Umowy Użyczenia Nieruchomości i Deklaracje Poniesienia Kosztów będą mogły ubiegać się o udział w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 o nazwie „wsparcie wykorzystania OZE”.

Formularz umowy Użyczenia Nieruchomości i Deklaracji Finansowej dostępne są na stronie internetowej: www.dzwola.eu w Urzędzie Gminy Dzwola pokój nr 22 i 17.