Rekrutacja uzupełniająca do projektu pt. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego”


W związku z obowiązkiem zapewnienia trwałości projektu pn: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

 

OGŁASZA NABÓR NA LISTĘ REZERWOWĄ OSÓB:

  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) lub orzeczeniem równoważnym (według orzecznictwa ZUS: osoby całkowicie niezdolne do pracy lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji), a także dzieci do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością bez orzeczenia stopnia niepełnosprawności, które w przeciągu ostatnich 3 lat nie otrzymały zestawu komputerowego, podłączenia do Internetu w ramach innych form wsparcia (PFRON, inne projekty unijne itp.) lub nie zostały zakwalifikowane do otrzymania tego typu wsparcia.
  • rodziny zastępcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
    i systemie pieczy zastępczej (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 998 z późn. zm.), które w przeciągu ostatnich 3 lat nie otrzymały zestawu komputerowego, podłączenia do Internetu w ramach innych form wsparcia (PFRON, inne projekty unijne itp.) lub nie zostały zakwalifikowane do otrzymania tego typu wsparcia.

 

Projekt obejmuje następujące działania:

  1. dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  2. dostarczenie Internetu,
  3. szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

 

Rekrutacja przeprowadzona będzie w terminie od 01 lutego 2019r. do 15 lutego 2019r. do godz. 15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim przy                      ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 , pok. nr 7 .

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie otrzymają używane zestawy komputerowe, odebrane dotychczasowym uczestnikom Projektu. Zestawy będą przekazywane według kolejności umieszczenia na liście rezerwowej, sukcesywnie w miarę ich dostępności. W przypadku, gdy odzyskanie używanych zestawów komputerowych od dotychczasowych Użytkowników nie będzie możliwe, wówczas osoby z listy mogą otrzymać zestawy komputerowe fabrycznie nowe. W imieniu jednego gospodarstwa domowego można złożyć tylko jeden formularz.

OGŁOSZENIE na stronę