Remont drogi gminnej nr 113581L w Branwi Szlacheckiej – odbiór inwestycji


W dniu 29 listopada 2022 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 113581L w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Branew Szlachecka, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w maju 2022 r.”

W ramach inwestycji wyremontowano odcinek drogi o łącznej długości 998 mb, w tym: wykonano podbudowę tłuczniową – warstwa dolna stabilizowana mechaniczne – grubość 15 cm, szerokość 3,50 m, wykonano podbudowę tłuczniowa – warstwa górna stabilizowana mechaniczne – grubość 5 cm, szerokość 3,50 m. Na odcinku 868 m wykonano nawierzchnię betonową gr. 18 cm i szerokość 3,50 m oraz na odcinku 130 m wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o grubości 5 cm i szerokości 3,00 m.

Koszt inwestycji to 708 000,00 zł z czego dofinansowanie 566 400,00 zł pochodzi ze środków Budżetu Państwa: Program udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Wykonawcą prac była firma Roboty Budowlane Mariusz Stanicki z Chrzanowa Pierwszego.