Rozpoczęto prace związane z przebudową drogi gminnej nr 108997L w miejscowości Krzemień Drugi


Pod koniec marca br. rozpoczęte zostały prace związane z przebudową drogi gminnej nr 108997L w miejscowości Krzemień Drugi w km 0+066 do km 1+050″ – od remizy OSP Krzemień Drugi w kierunku Konstantowa, realizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość inwestycji to 754 371,16 zł, a kwota dofinansowania wynosi 528 059,00 zł – 70% wartości zadania, a wkład własny Gminy Dzwola 226 312,16 zł – 30% wartości zadania.

W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 984 metrów, a prace, które zostaną wykonane to: poszerzenie drogi do szerokości 5 metrów, rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm), przebudowa zjazdów, przepustów drogowych i skrzyżowania, montaż urządzeń BRD, wymiana oświetlenia ulicznego, wykonanie ścieku drogowego wraz z umocnieniem skarp drogowych, wykonanie oznakowania poziomego, montaż lampy ulicznej hybrydowej, reprofilacja istniejących rowów oraz wykonanie poboczy z kamiennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm.

Wykonawca prac jest Przedsiębiorstwo MOLTER sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47B.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 roku.

Przedmiotowy odcinek dnia 7 kwietnia 2021 r. zostanie wyłączony całkowicie z ruchu z powodu prowadzonych prac. Za utrudnienia przepraszamy.