Stypendia i nagrody Wójta Gminy rozdane!


Najbardziej uzdolnieni uczniowie uczęszczający do klas od IV do VIII publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzwola, otrzymali stypendia i nagrody Wójta Gminy Dzwola za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz  sportowe.

Uroczyste rozdanie stypendiów i nagród odbyło się 24 czerwca 2022 r., w dniu wręczania świadectw na zakończenie roku szkolnego. Pan Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola, osobiście wręczył stypendia i nagrody wszystkim wyróżnionym uczniom, pobierającym naukę w szkołach,  w naszej Gminie.

Stypendium i nagroda są przyznawane w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, a ich wysokość zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia kryteriów określonych w Uchwale Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Dzwola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w formie stypendiów i nagród Wójta Gminy Dzwola dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Dzwola. Stypendium lub nagroda stanowią formę pomocy finansowej o charakterze motywacyjnym i przyznawane są niezależnie od sytuacji materialnej ucznia.

Realizując „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Dzwola”, Wójt Gminy Dzwola przyznał:

47 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII, w tym:

  • 16 za osiągnięcia naukowe w wysokości od 480,00 zł do 600,00 zł,
  • 10 za osiągnięcia artystyczne w wysokości po 400,00 zł,
  • 21 za osiągnięcia sportowe w wysokości od 400,00 do 600,00 zł oraz 

9 nagród Wójta Gminy Dzwola, z tego:

  • 5 nagród po 300,00 zł za najwyższy w szkole wynik, w nauce na podstawie rocznej klasyfikacji,
  • 4 nagrody po 200,00 zł za uzyskanie szczególnie znaczących osiągnięć w wybranej dziedzinie nauki, sportu lub artystyczne indywidualne lub zespołowo.

Łączna kwota przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2021/2022 wyniosła: 22 430,00 zł natomiast nagród: 2 300,00 zł.

Pełna Lista stypendystów i nagrodzonych uczniów.

Wszystkim nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy wysokich wyników w nauce, kulturze i sporcie, a przyznane stypendia i nagrody Wójta Gminy Dzwola niech będą zachętą, inspiracją oraz motywacją do nauki i udziału w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, turniejach.

Dyrektorom i nauczycielom dziękujemy za  przekazaną wiedzę i umiejętności, współpracę oraz zaangażowanie w procesie kształcenia i wychowania, za rzetelność i wysiłek wkładany w realizację wszystkich edukacyjnych i wychowawczych zadań. Rodzicom dziękujemy, że mimo codziennych obowiązków chcieli Państwo współpracować ze szkołami w tworzeniu jak najlepszych warunków do nauki, opieki i wychowania oraz za wsparcie i pracę podejmowaną dla dobra dziecka. Absolwentom szkół podstawowych życzymy powodzenia w dalszej nauce, a wszystkim uczniom życzymy ciekawych, bezpiecznych i  pod każdym względem udanych wakacji.