Świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa – informacje


Dnia 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie przyznaje w drodze decyzji i wypłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Sołtysom i byłym Sołtysom, którzy:

  • pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  • uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji Sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez Wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję Sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Dzwola  na podstawie posiadanych dokumentów  będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa.

Jeżeli Urząd Gminy Dzwola nie będzie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji Sołtysa, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Termin składania wniosków rozpoczyna się od 3 lipca 2023 r.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa.

Ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.