Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Lubelskiego


UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwały antysmogowej, której celem jest ograniczenie zanieczyszczenia i poprawa jakości powietrza w województwie lubelskim. Przedmiotowa uchwała określa wymagania w zakresie eksploatacji nowych urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania, wprowadza przepisy przejściowe dla funkcjonujących instalacji niespełniających wymagań oraz zakazuje stosowania najgorszych jakościowo paliw, tj.: 

  • miałów i mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
  • węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych prawem, oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
  • biomasy, której wilgotność przekracza 20%.

Uchwała zakłada również stopniową wymianę przestarzałych instalacji o mocy mniejszej niż 1 MW. Do 1 stycznia 2030 roku wszystkie kotły na paliwa stałe będą musiały spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu komisji UE 2015/1189.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r. z następującymi wyjątkami:

  • 1 stycznia 2024 r. – kotły bezklasowe i instalacje klas 1 i 2 wg normy PN-EN 303-5:2002;
  • 1 stycznia 2027 r. – instalacje klas 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
  • 1 stycznia 2030 r. – instalacje klasy 5 wg ww. normy.

Ograniczenia i zakazy obejmują cały rok kalendarzowy.

Mając na uwadze powyższe prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

                                                                                                                                                       Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                                                       /-/ Wiesław Dyjach

Uchwała-antysmogowa

UE20151189