Umowa na energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Dzwola


W dniu 29 kwietnia br. Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski wręczył Wójtowi Gminy Dzwola Wiesławowi Dyjachowi umowę na realizację zadania z zakresu promocji niskoemisyjności.

Oprócz Gminy Dzwola umowy otrzymali Gmina Borki, Ludwin, Wilków oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.

Gmina Dzwola na projekt pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Dzwola” otrzymała w ramach w/w umowy dofinansowanie w kwocie 741 244,91 zł w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Szacunkowy koszt inwestycji to 1 068 485, 02 zł, a wkład własny Gminy Dzwola to kwota 327 240,11 zł.

Prace budowlane prowadzone w ramach otrzymanego dofinansowania powinny ruszyć jeszcze w tym roku.