Umowa na przebudowę „Goleniówki” podpisana


W dniu 29 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę z Przedsiębiorstwem MOLTER Sp. z o.o. z Głogowa Małopolskiego na wykonanie prac budowlanych polegających na „Przebudowie dróg gminnych: nr 109029L położonej w miejscowości Kocudza Druga i Zdzisławice w km 0+000 do km 2+762 oraz nr 109030L położonej w miejscowości Kocudza Druga w km 0+000 do km 0+282”.

Koszt inwestycji to kwota 3 946 443,52 zł. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60%.

W ramach inwestycji zaplanowano następujące roboty: przebudowa jednojezdniowych dwupasowych dwukierunkowych odcinków dróg gminnych nr 109030L oraz 109029L (tzw. „Goleniówka”) o łącznej długości 3044 metrów, przebudowa drogi w zakresie zjazdów do posesji, skrzyżowań, zatoki postojowej, konserwacja i reprofilacja odwodnienia drogi w zakresie istniejących rowów oraz przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, a także wykonanie nowego oznakowania drogowego pionowego i poziomego, montaż urządzeń BRD, wykonanie linii krawędziowych oraz rekultywacja terenu zieleni. Zakończenie prac planowane jest do października 2024 r.