Nowe wyposażenie dla OSP


W dniu 29 grudnia 2023 r. dokonano przekazania jednostkom OSP: Dzwola, Kocudza Dolna, Kocudza Druga, Konstantów, Krzemień Drugi i Krzemień Pierwszy sprzętu oraz wyposażenia zakupionego w ramach realizacji zadania dotowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

W ramach dotacji zakupiono:
– dla OSP Dzwola: lanca kominowa – 1 szt.;
– dla OSP Kocudza Dolna: ubranie specjalne dwuczęściowe – 1 kpl.;
– dla OSP Kocudza Druga: hełmy specjalne – 4 szt.;
– dla OSP Konstantów: ubranie specjalne dwuczęściowe – 4 kpl.;
– dla OSP Krzemień Drugi: ubranie specjalne dwuczęściowe – 2 kpl.;
– dla OSP Krzemień Pierwszy: ubranie specjalne dwuczęściowe – 2 kpl., ubranie koszarowe czteroczęściowe – 1 kpl.

Dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z zawartą umową nr DFS-V.7211.1041.2023  pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Dzwola wyniosła 30 000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Dzwola wyniósł 2 600,00 zł.

Zgodnie z wymogami umowy sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.