PODSUMOWANIE 2023 ROKU


Szanowni Państwo!

Kończy się rok 2023, wszyscy staramy się podsumować to, co się w upływającym roku wydarzyło. Był to rok pełen wyzwań i realizacji potrzebnych inwestycji, przepełniony ważnymi przedsięwzięciami. Jednocześnie Gmina realizowała zadania rozpoczęte w latach poprzednich oraz przystąpiła do nowych inwestycji, nie ustając w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na kolejne ważne dla naszych mieszkańców projekty.

Jednym z takich projektów jest budowa ujęcia wody w Kocudzy, który zakończony zostanie w 2024 roku, a koszt realizacji stanowi kwotę 9,37 mln zł, w tym kwota dofinansowania w ramach Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 7,13 mln zł.

W celu zmniejszenia kosztów utrzymania budynków oraz poprawy ochrony środowiska gmina zawnioskowała i otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 7 mln zł na poprawę efektywności energetycznej Budynków Zespołu Szkół w Krzemieniu oraz Centrum Usług Administracyjno-Kulturowo-Społecznych.

Ważnym zadaniem naszej gminy, na które zwracam szczególną uwagę, są drogi, których mamy aż 110 km długości gminnych i 70 km powiatowych. Dlatego, aby zapewnić naszym mieszkańcom oraz przyjezdnym bezpieczeństwo i komfort jazdy, co roku kładę duży nacisk na ich modernizację i systematyczne remonty. Obecnie na gminne inwestycje drogowe prowadzone oraz zaplanowane do budowy, przeznaczone jest 26 mln zł, z czego 19 mln zł to pozyskane – środki zewnętrzne.

Mam nadzieję, że podsumowanie roku, które Państwo teraz czytają będzie okazją do poszerzenia wiedzy na temat lokalnego samorządu, a także przyczyni się do dyskusji o naszej gminie i kierunkach jej rozwoju, do czego gorąco Państwa zachęcam.

 

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA


1 Przebudowa ujęcia wody, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce

Zadanie realizowane dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – ponad 7 mln zł.

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace, w 2023 roku:

 • łącznik sieci wodociągowej w miejscowości Krzemień Drugi i Konstantów,
 • łącznik sieci wodociągowej w miejscowościach Kocudza Druga i Dzwola,
 • nowy budynek kontenerowy Ujęcia Wody,
 • wiata na agregat prądotwórczy z przeznaczeniem na zasilanie rezerwowe urządzeń ujęcia wody, w której został zamontowany agregat prądotwórczy o mocy 40kVA w budowie dźwiękochłonnej,
 • trzy nowe studnie S1, S2A i S3, które wyposażone są w obudowy studzienne termoizolacyjne o wym. 1,55 m x 1,00 m wys. 1 m z orurowaniem ze stali nierdzewnej, w S1 i S2A zastąpią dotychczas stosowane obudowy z kręgów betonowych. Studnie wyposażone są w podwodne agregaty pompowe podwieszone do rur pompowych (tłocznych) ze stali nierdzewnej AISI 304L kielichowych DN 125 dla S1 i S2A oraz DN 100 dla studni S3. Agregaty pompowe stanowią cztery pompy głębinowe typ TWI 06.50-07-C po dwie pompy w każdej ze studni S1 i S2A oraz jedną pompę TWI 06.30-08-C w studni S3. Praca pomp ma za zadanie utrzymanie stałego zadanego ciśnienia w sieci wodociągowej. W ramach prac wykonane zostało również nowe ogrodzenie ujęcia, oświetlenie ujęcia oraz dojścia i dojazdy z kostki brukowej,      
 • instalacja fotowoltaiczna o mocy 35,6 kWp na ujęciu w Kocudzy Pierwszej, składająca się z modułów fotowoltaicznych zainstalowanych na typowych konstrukcjach naziemnych, w celu oszczędzania energii elektrycznej oraz generator składający się z 80 modułów o mocach 445 Wp współpracował będzie z dwoma falownikami o mocach 17,5 kW każdy. Instalacja ma zapewnić pełną współpracę z siecią energetyczną,
 • instalacja fotowoltaiczna na ujęciu w Branewce.

W obecnym czasie prowadzone są intensywne prace związane z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej, w miejscowościach: Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga i Kocudza Trzecia.

Termin realizacji zadania: październik 2024 r.

Wartość inwestycji: 9.372.628,36 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 7.125.000,00 zł.

Środki własne Gminy Dzwola: 2.247.628.36 zł.

Środki wydatkowane w 2023 roku: 4.744.731,45 zł.

 

DROGI PUBLICZNE


2 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzwola

Na realizację zadania zostały pozyskane fundusze zewnętrzne w ramach drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – prawie 5 mln zł.

Inwestycja obejmuje budowę nowej infrastruktury drogowej na terenach sołectw: Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Branewka, Branew. W ramach zadania przebudowane zostały w 2023 r. następujące odcinki dróg:

 • droga gminna nr 109010L w miejscowościach Kocudza Pierwsza i Kocudza Druga, o długości: 2528 m, na działkach o numerach ewidencyjnych 1525 w Kocudzy Pierwszej i 3537 w Kocudzy Drugiej (Kocudza Morgi),
 • droga gminna nr 109025L w miejscowości Kocudza Pierwsza, o długości: 351 m, na działkach o numerach ewidencyjnych 1239/2 i 1239/1 w Kocudzy Pierwszej,
 • droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym 3190 w miejscowości Kocudza Druga, o długości: 179 m,
 • droga gminna nr 109011L w miejscowości Kocudza Druga o długości: 192 m, na działce o numerze ewidencyjnym 1936 w Kocudzy Drugiej,
 • droga gminna nr 109026L w miejscowości Kocudza Trzecia, na działce o numerze ewidencyjnym 1338 w Kocudzy Trzeciej (leśniczówka) oraz przebudowa drogi gminnej nr 109014L w miejscowości Kocudza Trzecia, na działkach o numerach ewidencyjnych 1095  i 2866 w Kocudzy Trzeciej (Borek), o łącznej długości: 638 m,
 • droga gminna nr 109017L w miejscowości Kocudza, o długości: 226 m, (droga Komadowa),
 • droga gminna nr 109032L o długości: 999 m, w miejscowości Branewka i Branew Szlachecka (droga z płyt na granicy sołectw).

Termin wykonania zadania: listopad 2024 r.

Długość przebudowywanych dróg łącznie: 5113 m.

Koszt inwestycji: 5.971.298,35 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4.845.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 1.126.298,35 zł.

Środki wydatkowane w 2023 roku: 3.441.590,35 zł.

3 Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109004L Dzwola – Konstantów

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przeprowadzonej modernizacji wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa o grubości 6 cm i szerokości 5,5 m, pobocze utwardzone asfaltem po stronie lewej o szerokości 1,3 m oddzielone od jezdni korytkami ściekowymi oraz pobocze utwardzone kruszywem drogowym o szerokości 0,75 m po stronie prawej. Ponadto zostało wykonane oznakowanie poziome oraz wymieniono na nowe oznakowanie pionowe.

Termin zakończenia zadania: sierpień 2023 r.

Długość przebudowanej drogi: 959 m.

Koszt inwestycji: 1.381.047,33 zł.

Środki z Urzędu Marszałkowskiego WL: 871.124,00 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 509.923,33 zł.

4 Przebudowa dróg gminnych nr 108994L i 109031L w miejscowości Zofianka Dolna

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania wykonane zostało wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogowej wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych na dwóch odcinkach dróg gminnych w miejscowości Zofianka Dolna.

 • Droga nr 108994L została przebudowana na odcinku 339 m, od granicy skrzyżowania z DK74 do zakrętu wraz ze skrzyżowaniem dróg gminnych. Na przebudowanym odcinku drogi wykonano wymianę przepustu przy skrzyżowaniu, na drodze została wbudowana nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5 m oraz pobocza obustronne o szerokości 75 cm, utwardzone z kamiennego kruszywa łamanego, jak również dokonano odmulenia rowów wraz z wykonaniem ścieków trójkątnych w rowie. Po stronie lewej drogi, zamontowano infrastrukturę mającą na celu poprawę bezpieczeństwa – ochronne bariery drogowe.
 • Droga nr 109031L została przebudowana na odcinku 236 m wraz ze skrzyżowaniem w kierunku lasu. Na przebudowanym odcinku drogi wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m oraz pobocza obustronne, utwardzone z kamiennego kruszywa łamanego, dokonano również na tym odcinku drogi odmulenia rowów.

Termin zakończenia zadania: lipiec 2023 r.

Długość przebudowanej drogi: 575 m.

Koszt inwestycji: 660.014,93 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 292.439,71 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 367.573,22 zł.

5 Przebudowa drogi gminnej nr 109026L w miejscowości Kocudza Trzecia

W ramach zadania została dostosowana do obowiązujących przepisów geometria drogi, zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Szerokość drogi wynosi 5,0 m, grubość warstwy asfaltowej wynosi 8 cm. Na istniejącej nawierzchni została położona geosiatka w celu wzmocnienia konstrukcji. Pobocza utwardzono kamiennym kruszywem łamanym.

Po lewej stronie drogi wykonany został ciąg pieszy o szerokości 2,0 m w świetle obramowań lokalnie zwężony. Wykonany został ściek liniowy w postaci korytka typu małego, które zapewni liniowe odprowadzenie wody z korony drogi i chodnika.

Na nawierzchni drogowej wykonane zostały również linie segregacyjne, które oddzielają jezdnię od powstałego ciągu pieszym. Odwodnienie całego ciągu drogowego będzie realizowane powierzchniowo poprzez sprowadzenie wody opadowej na teren zielony działki drogowej. Wszystkie zjazdy występujące wzdłuż przebudowanej drogi zostały utwardzone w granicach pasa drogowego i wykonane z kruszywa drogowego.

Termin realizacji zadania: wrzesień 2023 r.

Długość przebudowanej drogi: 860 m.

Całkowita wartość inwestycji: 1.287.865,55 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 620.500,00 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 667.365,55 zł.

6 Remont drogi gminnej nr 108995L w miejscowości Krzemień Drugi

W ramach zadania wykonany został remont dwóch odcinków drogi gminnej nr 108995L w miejscowości Krzemień Drugi (Krzemień Majdan) poprzez wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni i wyrównaniu profilu oraz uzupełnienie ubytków, wzmocnienie konstrukcji geosyntetykami szer. 3,5 m, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego szerokości 3,60 m o grubości 3 cm, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 3,50 m o grubości 4 cm oraz wykonanie poboczy utwardzonych szerokości 50 cm, gruntowe szerokości 25 cm (razem 75 cm).

Termin realizacji zadania: październik 2023 r.

Długość przebudowanej drogi: 655 m.

Całkowita wartość inwestycji: 373.211,44 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 177.800,81 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 195.910,63 zł.

7 Przebudowa dróg gminnych 108998L i 108886L oraz mostu na rzece Branew

Przedmiotowa inwestycja obejmowała przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzemień Drugi. Wykonano nawierzchnię asfaltową o dwóch warstwach o łącznej grubości 8 cm i szerokości 5 m oraz utwardzone pobocza o szerokości 0,75 m. W km 1+200 do km 1+666 zostało wykonane zwężenie nawierzchni do szerokości 3,5 m z powodu braku na tym odcinku odpowiedniej szerokości pasa drogowego do wykonania nawierzchni o szerokości 5 m. Wykonana została infrastruktura wraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach inwestycji istniejący most na rzece Branew został zdemontowany a w jego miejscu powstał nowoczesny obiekt. Odnowione zostały również rowy przydrożne.

Termin zakończenia zadania: lipiec 2023 r.

Długość przebudowanej drogi: 1992 m.

Koszt inwestycji: 4.111.911,12 zł.

Rządowy Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 2.850.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 1.161.911,12 zł.

8 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 109005L w obrębie ewidencyjnym Konstantów na działce o nr ewid. 773

Zadanie dofinansowane ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (tzw. FOGR).

W zakresie zadania poprawiona została nawierzchnia z gruntu rodzimego oraz tłucznia na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 m oraz obustronnymi poboczami z ulepszonego gruntu rodzimego.

Termin realizacji zadania: wrzesień 2023 r.

Długość przebudowanej drogi: 380 m.

Całkowita wartość inwestycji: 265.928,59 zł.

Środki z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego WL: 145.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 120.928,59 zł.

9 Przebudowa parkingu przy remizie OSP Konstantów

W ramach zadania został przebudowany parking przy budynku remizy OSP w Konstantowie przy drodze gminnej nr 109004L Dzwola – Konstantów wraz z wykonaniem oznakowania poziomego wskazującego miejsca parkingowe. Dotychczasowa już wysłużona nawierzchnia przed garażami remizy OSP Konstantów została wymieniowa. W efekcie zrealizowania inwestycji powstały miejsca parkingowe.

Koszt zadania: 57.810,00 zł, środki finansowe z budżetu Gminy Dzwola.

10 Przebudowa dróg gminnych: nr 109029L położonej w miejscowości Kocudza Druga i Zdzisławice oraz nr 109030L położonej w miejscowości Kocudza Druga

W ramach inwestycji zaplanowano następujące roboty: przebudowa jednojezdniowych dwupasowych dwukierunkowych odcinków dróg gminnych nr 109030L oraz 109029L  (tzw. „Goleniówka”), przebudowa drogi w zakresie zjazdów do posesji, skrzyżowań, zatoki postojowej, konserwacja i reprofilacja odwodnienia drogi w zakresie istniejących rowów oraz przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, a także wykonanie nowego oznakowania drogowego pionowego i poziomego, montaż urządzeń BRD, wykonanie linii krawędziowych oraz rekultywacja terenu zieleni.

Planowany termin realizacji zadania: listopad 2024 r.

Długość przebudowanej drogi: 3044 m.

Szacowany koszt inwestycji: 5.478.744,96 zł, w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej najniższa oferta: 3.946.443,52 zł.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3.287.246,97 zł.

11 Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Dzwola

Na realizację zadania zostały pozyskane fundusze zewnętrzne prawie 6 mln zł w ramach drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę nowej infrastruktury na drogach:

 • 109014L o długości ok. 922 m, w Kocudzy Trzeciej (dr. od Kocudzy Borek do Cacanina),
 • 109007L o długości ok. 394 m, w Kaproniach (przez wieś od dr. powiatowej do numeru 1),
 • 109028L o długości ok. 500 m, w Kaproniach (w stronę „Goleniówki” od Kaproni do lasu),
 • 109000L o długości ok. 1000 m, w Krzemieniu Pierwszym (od Branewki-Kolonii w stronę cmentarza parafialnego) oraz o długości ok. 460 m w Krzemieniu Drugim od zakończenia istniejącego asfaltu do drogi Krzemień Drugi – Konstantów,
 • 109005L o długości 210 m, w Konstantowie (wygonek w miejscu złej nawierzchni),
 • 109041L o długości ok. 510 m, w Zdzisławicach (Boreczki do stacji kontroli pojazdów),
 • 108995L o długości ok. 650 m, w Krzemieniu Drugim (od Krzemień Majdan do Wygonu Rożkowskiego w miejscu gdzie brakuje nawierzchni asfaltowej),
 • 109018L o długości ok. 1000 m, w Krzemieniu Pierwszym oraz Branewce-Kolonii,
 • 109035L o długości ok. 500 m, w Branewce (do ujęcia wody w Branewce),
 • działka nr ewid. 1197/2 w Branwi Szlacheckiej droga równoległa do drogi powiatowej o długości ok. 170 m (koło stawu).

Długość przebudowywanych dróg łącznie około: 6316 m.

Planowany termin wykonania zadania: listopad 2025 r.

Planowany koszt zadania: 6.400.000,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 5.947.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 453.000,00 zł.

12 Fundusz Sołecki rok 2023

Fundusz sołecki jest realizowany we wszystkich 16 sołectwach na terenie gminy Dzwola. W budżecie 2023 r. zaplanowano na ten cel: 473.093,55 zł. Zrealizowano następujące inwestycje: remont dróg transportu rolniczego, czyszczenie rowów, remont i zakup wyposażenia świetlic wiejskich.

13 Przebudowa drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj

W kwietniu 2023 roku miał miejsce odbiór ostateczny inwestycji. Zadanie było dofinansowane w 95% ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji została przebudowana droga powiatowa 2811L Dzwola – Goraj (cały odcinek na terenie powiatu janowskiego): poszerzono jezdnię do 6 m, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, wykonano obustronne pobocza ulepszone kruszywem drogowym o szerokości 0,75 m, odtworzono istniejące zjazdy, przepusty i rowy, przebudowano skrzyżowania z drogami publicznymi oraz wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome, w miejsce wyciętych drzew nasadzono lipy oraz klony. 

Długość przebudowanej drogi: 6646 m.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 11.127.966,00 zł.

Pozostałe koszty pochodzą z budżetów gmin: Dzwola, Chrzanów i z Powiatu Janowskiego, z czego wkład własny Gminy Dzwola to kwota: 353.716,48 zł.

14 Remont drogi powiatowej nr 2820L Szklarnia – Flisy

W listopadzie 2023 roku dokonano odbioru technicznego inwestycji. W ramach tego zadania jezdnia została wyremontowana poprzez ułożenie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej. Wymienione zostały również przepusty pod drogą, odtworzone rowy odwodnieniowe i zjazdy. Wykonane zostały pobocza utwardzone kamieniem, a także oznakowanie pionowe i poziome.

Długość przebudowanej drogi: 4469 m.

Całkowita wartość tego zadania: 3.935.260,87 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.967.630,43 zł.

Dofinansowania z Funduszu Leśnego: 1.967.630,44 zł.

Wkład własny po 50% Powiat Janowski i Gminę Dzwola w wysokości: 15.657,30 zł.

15 Przebudowa drogi powiatowej Dzwola – Kocudza Druga Dzwola – Zdzisławice

Inwestycja realizowana w Porozumieniu z Powiatem Janowskim, Rada Gminy Dzwola wyraziła wolę współfinansowania podejmując stosowną uchwałę i zabezpieczając na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Dzwola. Realizacja inwestycji jest bardzo wyczekiwana przez mieszkańców, obecny stan dróg nr 2825L i nr 2824L jest bardzo zły.

Długość przebudowywanych odcinków drogi: ponad 3000 m.

Planowany termin wykonania zadania: listopad 2024 r.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi: 15.120.000,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 8.824.009,96 zł.

Środki budżetu Powiatu Janowskiego: 3.147.995,02 zł.

Pomoc finansowa Gminy Dzwola: 3.127.995,02 zł.

16 Rozbudowa drogi krajowej nr 74 i budowa obwodnicy miejscowości Dzwola

W maju 2023 roku została podpisana przez GDDKiA umowa na realizację obwodnicy miejscowości Dzwola wraz z rozbudową drogi krajowej nr 74, od września rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2025 r.

Zadanie obejmuje budowę obwodnicy Dzwoli (ok. 2,7 km). Rozbudowany zostanie odcinek obecnej DK74 (o długości ok. 9,3 km). Wykonawca wybuduje jednojezdniową, dwupasową drogę o szerokości jezdni 7 m. Powstaną drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe. Planowana jest budowa sześciu skrzyżowań skanalizowanych, dwóch rond oraz obiektu mostowego, zintegrowanego z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów.

Planowany koszt inwestycji: 190.411.604,02 zł, inwestor GDDKiA.

17 Pomoc dla Powiatu Janowskiego

Gmina Dzwola w 2023 roku udzieliła również pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Janowskiemu, na następujące zadania:

 • opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga, w kwocie: 39.360,00 zł,
 • opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2824L Dzwola-Zdzisławice, o wartości: 20.000,00 zł,
 • opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu zlokalizowanego w km 4+263 drogi powiatowej nr 2810L Krzemień-Chrzanów-Goraj, w kwocie: 9.225,00 zł,
 • opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2810L Krzemień-Chrzanów-Goraj w zakresie budowy chodnika w miejscowości Branew Szlachecka o długości 120 m, w kwocie: 8.000,00 zł,
 • remont drogi powiatowej nr 2820L Szklarnia – Flisy, w kwocie: 15.657,30 zł,
 • utwardzenie pobocza frezami asfaltowymi na drodze powiatowej nr 2810L
  Krzemień-Chrzanów-Goraj, po stronie lewej ciągu drogowego, w kwocie: 2.959,89 zł,
 • zakup 99 kg farby drogowej białej oraz 18 kg rozpuszczalnika wraz z transportem w celu wykonania oznakowania poziomego w postaci znaku P-7a „linia krawędziowa – przerywana szeroka” na drodze powiatowej nr 2810L Krzemień-Chrzanów-Goraj, po prawej stronie ciągu drogowego, o wartości: 1.608,84 zł.

Łącznie w 2023 r. udzielono pomocy Powiatowi Janowskiemu na kwotę: 96.811,03 zł.

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I GRUNTAMI


18 Prace restauratorskie miejsca pamięci historycznej „Porytowe Wzgórze”

W ramach zadania wykonane będą prace konserwatorskie i restauratorskie miejsca pamięci historycznej „Porytowe Wzgórze”, w tym: roboty budowlane w zakresie głównej alei i alejek bocznych oraz prace renowacyjne elementów małej architektury.

Planowany termin wykonania zadania: czerwiec 2025 r.

Planowany koszt zadania: 300.000,00 zł.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków: 294.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 6.000,00 zł.

19 Udzielenie dotacji – Renowacja kościoła w Dzwoli

W ramach zadania planuje się wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich posadzki oraz tynków wewnętrznych. Gmina Dzwola w październiku 2023 r. udzieliła dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli.

Planowany termin wykonania zadania: listopad 2024 r.

Planowany koszt zadania: 500.000,00 zł.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków: 490.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 10.000,00 zł.

20 Udzielenie dotacji – Renowacja kościoła w Branwi wraz z odtworzeniem groty

W ramach zadania planuje się wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zabytkowego kościoła w Branwi oraz odtworzenie historycznej groty św. Józefa. Gmina Dzwola w październiku 2023 r. udzieliła dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Anny w Branwi.

Planowany termin wykonania zadania: listopad 2024 r.

Planowany koszt zadania: 500.000,00 zł.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków: 490.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 10.000,00 zł.

21 Ogrodzenie działki w Kocudzy Trzeciej

W grudniu 2023 r. zostało wykonane ogrodzenie działki o nr ewidencyjnym 741 w miejscowości Kocudza Trzecia, zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Kocudzy.

Koszt zadania: 68.000,00 zł, środki własne Gminy Dzwola.

22 Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Kocudzy Trzeciej

W ramach realizacji projektu „Zagospodarowanie terenu zieleni na cele rekreacji czynnej wraz z obiektami małej architektury na działce nr 1401/3 w miejscowości Kocudza Trzecia”, w 2023 roku cały teren został ogrodzony, powstały miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, w tym ciągi piesze. Został wyremontowany budynek z przeznaczeniem na zaplecze gospodarcze dla całego terenu, np. miejsce, gdzie będzie można przetrzymywać wyposażenie boisk sportowych.

Koszt zadania: 98.000,00 zł, środki własne Gminy Dzwola.

23 Nieruchomości gruntowe gminy Dzwola

Powierzchnia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Dzwola wynosi: 169,2677 ha. Gmina Dzwola w roku 2023 powiększyła stan gruntów stanowiących mienie komunalne, poprzez nabycia z mocy prawa, nieodpłatnie, własności nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (komunalizacja dróg) o powierzchnię: 2,03 ha.

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA


24 Centrum usług administracyjno-kulturalno-społecznych w gminie Dzwola

W  sierpniu 2023 roku podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie i adaptacji budynku z przeznaczeniem na „Centrum usług administracyjno-kulturalno-społecznych w gminie Dzwola”.

Inwestycja obejmuje kompleksowe prace budowlane (adaptacyjne i wykończeniowe) budynku, zakup wyposażenia, budowa lokalnej sieci komputerowej i zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym budowa parkingów. Nowa przestrzeń ma być funkcjonalna, pasywna i przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Siedzibę w budynku będą miały trzy instytucje: Urząd Gminy Dzwola, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli oraz Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury. Na realizację zadania zostały pozyskane fundusze zewnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Planowany termin wykonania zadania: marzec 2025 r.

Planowany koszt zadania: 7.323.420,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 3.995.000,00zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 3.328.420,00 zł.

25 Cyfrowa Gmina

W ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” Gmina Dzwola zakupiła:

 • Stacje robocze i monitory komputerowe: 10 szt.
 • Laptop z systemem operacyjnym: 8 szt.  
 • Pamięć zewnętrzna z szyfrowaniem: 17 szt.
 • Oprogramowanie biurowe Office z licencją bezterminową: 18 szt.
 • Serwer wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem backup i UPS: 1 szt.
 • Serwer NAS: 1 szt. i dyski twarde NAS: 4 szt.

Termin zakończenia realizacji zadania: styczeń 2023 r.

Projekt realizowany w 100% ze środków zewnętrznych.

Wysokość grantu jaki otrzymała Gmina Dzwola: 184.830,00 zł.

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


26 Sprzęt oraz wyposażenie dla jednostek OSP

Gmina Dzwola w 2023 roku, w ramach realizacji zadania dotowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości otrzymała trzy razy wsparcie, w formie dotacji na zakup sprzętu oraz wyposażenia dla jednostek OSP, na łączną kwotę: 113.050,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji w czerwcu, zakupiono dla:

 • OSP Branew: agregat prądotwórczy, 4 kpl. ubrań koszarowych, węże W75 i W52: 2 szt.;
 • OSP Dzwola: węże W42: 6 szt.;
 • OSP Kocudza Druga: hełmy specjalne: 4 szt., buty specjalne skórzane: 4 pary, buty specjalne gumowe: 4 pary, 4 kpl. ubrań koszarowych, węże W75 i W52: 3 szt., rękawice specjalne: 4 pary, prądownica turbo;
 • OSP Konstantów: agregat prądotwórczy, pompa szlamowa, węże W75i W52: 3 szt., prądownica turbo;
 • OSP Krzemień Pierwszy: pilarka akumulatorowa, 6 kpl. ubrań koszarowych, węże W75 i W52: 6 szt.

Dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości: 48.050,00 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 3.070,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji w październiku, zakupiono dla:

 • OSP Branewka: ubranie specjalne dwuczęściowe: 3 kpl., hełm strażacki Vulcan: 3 szt., buty specjalne skórzane: 3 pary.;
 • OSP Dzwola: ubrania koszarowe: 5 szt.;
 • OSP Krzemień Drugi: ubranie specjalne dwuczęściowe: 3 kpl.;
 • OSP Krzemień Pierwszy: węże tłoczne: 4 szt.;
 • OSP Zdzisławice: ubranie specjalne dwuczęściowe: 2 kpl., buty specjalne skórzane: 2 pary.

Dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości: 35.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 1.100,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji w grudniu, zakupiono dla:

 • OSP Dzwola: Lanca kominowa: 1 szt.
 • OSP Kocudza Dolna: ubranie specjalne dwuczęściowe: 1 kpl.
 • OSP Kocudza Druga: hełmy strażackie: 4 szt.
 • OSP Kocudza Druga: hełmy strażackie: 4 szt.
 • OSP Krzemień Drugi: ubranie specjalne dwuczęściowe: 2 kpl.
 • OSP Krzemień Pierwszy: ubranie specjalne dwuczęściowe: 2 kpl., ubranie koszarowe czteroczęściowe: 1 kpl.

Dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości: 30.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 2.600,00 zł.

27 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzwoli

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”.

W ramach inwestycji zostały wykonane prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej: wymiana podłóg, malowanie ścian, wymiana stolarki drzwiowej, remont łazienki. W budynku zostały również wykonane prace sfinansowane z budżetu gminy Dzwola: remont klatki schodowej, oraz pomieszczeń socjalnych.

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego WL: 59.789,22 zł.

Środki własne Gminy Dzwola: 50.000,00 zł.

28 Zakup bramy garażowej w OSP Branewka

W budynku remizy OSP Branewka, została zakupiona i zmontowana brama garażowa.

Koszt zadania: 18.400,00 zł, środki własne Gminy Dzwola.

29 Ochotnicze Straże Pożarne

Na działalność statutową jednostek OSP z terenu Gminy Dzwola w 2023 r. zabezpieczono fundusze w wysokości: 450.000,00 zł. Środki finansowe z budżetu gminy zostały przeznaczone na zakup umundurowania dla strażaków ochotników, utrzymanie w gotowości samochodów ratowniczych oraz bieżące remonty strażnic i inne niezbędne wydatki jednostek.

W 2023 roku dwie jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zostały doposażone w nowe quady:

 • OSP Dzwola,
 • OSP Krzemień Pierwszy.

30 Dotacje dla KGW

Gmina Dzwola w marcu 2023 roku, otrzymała dotację celową na realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Cztery Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy zrealizowały w ramach przedmiotowego zadania przedsięwzięcie informacyjne, zakup sprzętu i wyposażenia oraz artykułów spożywczych wraz z zestawami piknikowymi.  W ramach otrzymanej dotacji Koła Gospodyń Wiejskich zakupiły następujące urządzenia:

 • KGW Dzwola: gofrownicę elektryczną, smażalnicę gazową, maszynki do wycinania zakręconych ziemniaków, termos gastronomiczny;
 • KGW w Krzemieniu Drugim „Krzemienianki”: termos gastronomiczny, gofrownicę elektryczną, patery z kloszem;
 • KGW w Kocudzy Drugiej: witryny chłodnicze, zestaw pojemników termoizolacyjnych, patery z kloszem;
 • KGW w Branewce: grill gastronomiczny oraz frytkownicę gastronomiczną.

Dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości: 20.000,00 zł.

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


31 Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W Gminie Dzwola są udzielane dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków: 5 tys. zł dla pojedynczej oczyszczalni oraz 7 tys. zł dla grupowej oczyszczalni ścieków. W  2023 roku udzielono dotacje właścicielom nieruchomości z terenu Gminy Dzwola, na budowę 20 oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie: 100.000,00 zł, środki finansowe zewnętrzne z subwencji ogólnej przekazane przez Ministerstwo Finansów z przeznaczeniem na inwestycje kanalizacyjne.

32 Oświetlenie drogowe w Krzemieniu Drugim

W listopadzie 2023 roku została wykonana wydzielona linia kablowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzemień Drugi wraz z zamontowaniem lamp ulicznych 5 szt. (73W) opraw typu LED.

Koszt zadania: 59.040,00 zł, środki własne Gminy Dzwola.

33 Oświetlenie drogowe w Kocudzy Trzeciej

W grudniu 2023 roku została wykonana wydzielona linia kablowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kocudza Trzecia wraz z zamontowaniem lamp ulicznych 6 szt. (58W) opraw typu LED.

Koszt zadania: 58.947,00 zł, środki własne Gminy Dzwola.

34 Grant ELENA na przygotowanie do ekoinwestycji

Bank Ochrony Środowiska przyznał Gminie Dzwola środki z unijnej inicjatywy ELENA na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji proekologicznych.

Dokumentacja techniczna obejmie m.in.: audyt efektywności energetycznej, projekt budowlany i techniczny oraz studium wykonalności inwestycji.

Gmina Dzwola skorzysta natomiast ze środków na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji obejmujących termomodernizację budynków:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi,
 • Remiza OSP w Branwi Szlacheckiej,
 • Remiza OSP w Branewce,
 • Remiza OSP w Zofiance Dolnej,
 • Remiza OSP w Dzwoli.

Koszt realizacji zadania: 238.281,75 zł.

Wysokość dofinansowania z Banku Ochrony Środowiska: 214.453,58 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 23.828,17 zł.

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE


35 Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Krzemieniu

W  czerwcu 2023 roku została podpisana umowa na wykonanie prac budowlanych polegających na „Termomodernizacji budynku w Zespole Szkół w Krzemieniu, renowacji boiska wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu przy szkole”. Na realizację inwestycji gmina pozyskała fundusze zewnętrzne – ponad 4 mln zł.

W budynku szkoły, wykonano malowanie i uszczelnienia dachu oraz wymieniono orynnowanie. Obecnie prowadzone są prace związane z ocieplaniem ścian, styropianem grubości 16 cm. Wykonane zostało odwodnienie szkoły.

W większości sal lekcyjnych zostało wymienione już oświetlenie na typu LED. Ponadto zaplanowano wykonanie robót budowlanych w sali gimnastycznej w zakresie wymiany podłogi, odnowieniu ścian wraz z wyposażeniem w sprzęt i urządzenia sportowe. Oprócz prac związanych z remontem budynku szkoły, prowadzona jest również budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. Na chwilę obecną wykonywany jest drenaż oraz podbudowa pod płytę boiska.

Planowany termin wykonania zadania: października 2024 r.

Planowany koszt zadania: 4.154.200,00 zł.

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 3.136.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 1.018.200,00 zł.

36 Remont sali przyrodniczej

W Zespole Szkół w Kocudzy został przeprowadzony generalny remont sali przyrodniczej: pomalowano ściany, lamperie, położono fototapetę na ścianę, ułożone zostały płytki, przygotowano miejsce ze zlewem będące miejscem do przeprowadzania doświadczeń chemicznych i fizycznych, wymieniono szafki i biurko.

Koszt realizacji zadania:  40.000,00 zł, darowizna dla ZS w Kocudzy.

37 Ekopracownia OZE – zielone serce szkoły

Uczniowie Zespołu Szkół w Krzemieniu w 2023 r. wzięli udział w konkursie, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej i zostali zwycięzcami. WFOŚiGW w Lublinie udzielił dofinansowania do utworzenie i wyposażenie Ekopracowni OZE – dokonano remontu sali: pomalowano ściany, naklejono fototapetę, zamontowano rolety wewnętrzne, zakupiono stoliki, krzesełka, meble, biurko, tablicę interaktywną oraz modele odnawialnych źródeł energii.

Koszt realizacji zadania: 83.333,31 zł.

Dofinansowanie z WFOŚiGW: 74 999,98 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 8.333,33 zł.

38 Remont sali matematyczno-przyrodniczej

W listopadzie 2023 roku w Zespole Szkół w Dzwoli został przeprowadzony generalny remont pracowni matematyczno-przyrodniczej. Sala lekcyjna przeszła kompleksowy remont, ułożone zostały płytki i pomalowano ściany. Pracownia została wyposażona w nowe meble, tablicę interaktywną, komputer oraz pomoce dydaktyczne.

Koszt realizacji zadania:  50.000,00 zł, darowizna dla ZS w Dzwoli.

Wkład własny Gminy Dzwola: 5.954,00 zł.

39 Remont szatni

W Zespole Szkół w Kocudzy i Krzemieniu przeprowadzono remont szatni szkolnych oraz zostały zakupione szafki ubraniowe wyposażone w zamek szyfrujący zabezpieczony indywidualnym kodem, dla uczniów oraz przedszkolaków.

Koszt zadania w ZS w Kocudzy: 44.731,18 zł, w tym: dla przedszkolaków 5.222,35 zł.

Koszt zadania w ZS w Krzemieniu: 23.278,98 zł.

40 Sala dla przedszkolaków

W Zespole Szkół w Kocudzy przygotowano salę dla przedszkolaków, grupa 5-latków: pomalowano ściany, zakupiono: dywan, szafki dla dzieci, zabawki oraz stoliki z krzesełkami.

Koszt zadania: 7.114,60 zł.

41 Program „Umiem Pływać”

W 2023 roku Gmina Dzwola  przystąpiła do programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Programem zostało objętych 120 uczniów klas I-III ze szkół podstawowych. Zajęcia nauki pływania odbywały się, w 8 grupach szkoleniowych po 15 osób, 20 godzin nauki pływania dla każdej z grup.

Całkowity koszt realizacji programu:  61.131,00 zł.

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 20.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 41.131,00 zł.

42 Stypendia dla uczniów szkół podstawowych

W ramach realizacji „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Dzwola”, Wójt Gminy Dzwola przyznał:

 • stypendiów dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII, w tym:
 • 9 za osiągnięcia naukowe w wysokości od 500,00 zł do 600,00 zł,
 • 14 za osiągnięcia artystyczne w wysokości po 400,00 zł,
 • 31 za osiągnięcia sportowe w wysokości od 400,00 do 600,00 zł 

oraz 9 nagród Wójta Gminy Dzwola, z tego:

 • 7 nagród po 300,00 zł za najwyższy w szkole wynik, w nauce,
 • 2 nagrody po 200,00 zł za uzyskanie osiągnięć w wybranej dziedzinie nauki, sportu.

Łączna kwota przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2022/2023 wyniosła: 22.960,00 zł natomiast nagród: 2.500,00 zł.

43 Książki dla przedszkolaków

Projekt dofinansowany w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025. Zakupiono nowości wydawnicze dla Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Branwi.

Koszt realizacji programu: 1.875,00 zł.

Wsparcie finansowe: 1.500,00 zł.

Wkład własny Gminy Dzwola: 375,00 zł.

 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ


44 Aktywny Senior w Gminie Dzwola

W październiku 2023 roku zakończono projekt realizowany w Ramach Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 11 Wyłączenie społeczne, Działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt składał się z czterech zadań:

 • pierwsze obejmowało zorganizowanie Klubu Seniora w miejscowości Flisy: „Nasz Drugi Dom”. Gmina Dzwola udostępniła budynek (po byłej remizie OSP w miejscowości Flisy). Obiekt został dostosowany do pełnienia funkcji siedziby Klubu Seniora. Koszt zadania wyniósł: 490.368,51 zł;
 • drugie „Młodość przychodzi z wiekiem” obejmowało prowadzenie cyklicznych zajęć stacjonarnych, składających się z 11 grup tematycznych. Koszt zadania wyniósł: 158.621,40 zł;
 • trzecie „Podróżować to żyć”, Seniorzy z Gminy Dzwola w 2022 i 2023 roku uczestniczyli w wycieczkach do różnych miejsc w Polsce. Koszt zadania wyniósł: 67.650,60 zł;
 • czwarte „Wsparcie potrzebne od zaraz!”, realizowane poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Koszt zadania wyniósł: 25.348,65 zł.

Całkowity koszt realizacji programu:  913.967,94 zł, w tym:

 • koszty bezpośrednie: 741.989,16 zł,
 • koszty pośrednie: 171.978,78 zł.

Projekt w 100% dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego WL.

Wkład Gminy Dzwola jest niefinansowy – użyczenie budynku na cele realizacji projektu.

45 Projekt – Polityka Senioralna EFS +

W październiku 2023 roku Gmina Dzwola podpisała umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej. Partnerem wiodącym został Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz uczestnikami 36 gmin z obszaru województwa lubelskiego.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych docelowo 13581 osób, zamieszkujące obszary, z ograniczeniami w dostępie do usług społecznych, osoby w wieku 65 lat i więcej.

Z terenu Naszej Gminy wsparciem zostanie objętych minimum 177 seniorów, zaś zadaniem Gminy Dzwola w tym odniesieniu jest „Tworzenie warunków i usług w okresie opieki nad osobami potrzebującymi, wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania”. Będą to usługi świadczone w środowisku lokalnym, w miejscu zamieszkania, dla mieszkańców Gminy Dzwola.

Okres realizacji projektu od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Całkowita wartość dofinansowania: 43.022.754,50 zł.

Dofinansowanie dla Gminy Dzwola: 370.666,10 zł.

Wkładu własny Gminy Dzwola: 11.463,90 zł.

46 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2023

Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programu wsparciem objęto 650 osób (305 K, 345 M), którym przekazano 650 paczek, o łącznej wadze 7.168 kg i wartości: 43.487,62 zł.

Program w 2023 roku realizowano we współpracy Banku Żywności w Lublinie Stowarzyszenia KGW w Kocudzy Drugiej i Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli.

47 Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”

Programem zostały objęte osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy. Pomocą w postaci posiłku objęto 152 dzieci oraz udzielono 25 świadczeń w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. Łączna kwota to około: 90.900,00 zł.

48 Karta  Dużej Rodziny

W 2023 roku złożonych zostało 71 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym: liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny: 108 tradycyjnych i 108 w formie elektronicznej.

49 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomocą materialną dla uczniów objęto w okresie od:

 • stycznia do czerwca 2023 r., w formie: stypendiów 56 uczniów, na kwotę: 26.601,72 zł,
 • września do grudnia 2023 r. w formie: stypendiów 44 uczniów na kwotę: 22.250,56 zł,
 • września do grudnia 2023 r. w formie: zasiłku szkolnego 2 uczniów na kwotę: 1.147,72 zł.

Razem w 2023 roku wypłacono stypendium na kwotę: 50.000,00 zł.

50 Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

W ramach środków z Funduszu Solidarnościowego gmina otrzymała: 9.243,20 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej oraz koszty obsługi zadania.

51 Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Dzwola przystąpiła do realizacji programu i otrzymała: 128.776,00 zł, ze środków Funduszu Solidarnościowego, które przeznaczono na wynagrodzenia dla dwóch osób świadczących usługi asystencji osobistej oraz koszty obsługi zadania.

52 Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

W ramach programu – moduł II – Korpus Wsparcia Seniorów, osobom w wieku 65 lat i więcej został zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, zapłacono za abonament użytkowanych 20 opasek, przez 20 seniorów łącznie na kwotę: 8.000,00 zł.

53 Program „Asystent rodziny w 2023 rok”

Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania w wysokości: 2.450,75 zł, w tym: 500,00 zł na dodatek do wynagrodzenia oraz 1.950,75 zł na koszty wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

54 Wielkanocny poczęstunek

Po raz pierwszy w 2023 roku w Gminie Dzwola zorganizowano i przygotowano paczki z potrawami wielkanocnymi dla osób potrzebujących. W akcję, której pomysłodawcą był Wójt Gminy Dzwola zaangażowały się instytucje i stowarzyszenia działające na terenie gminy.

55 Pośnik Kocudzki 

W Gminie Dzwola dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, w miesiącu grudniu przygotowano i dostarczono ok. 200 paczek z żywnością dla szczególnie potrzebujących. Osoby samotne nie pozostają same, zadbaliśmy by mogły poczuć świąteczny klimat.

 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY I SPORTU ORAZ INNA


56 Projekt Kraszewski. Komputery dla bibliotek

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, zakupiła 3 drukarki wielofunkcyjne A3.

Całkowity koszt realizacji programu: 14.400,00 zł.

Kwota dofinansowania z Instytutu Książki: 12.240,00 zł.

Wkład własny: 2.160,00 zł.

57 Zakup nowości wydawniczych

W 2023 Nasze biblioteki otrzymały dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku interwencji 1.1. zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, edycja 2023.

Całkowity koszt realizacji programu:  12.000,00 zł.

Kwota dofinansowania z MKiDN: 6.000,00 zł.

Wkład własny: 6.000,00 zł.

58 Kwartalnik Źródło

GBPiOK w ramach działalności wydawniczej bibliotek, samodzielnie redaguje, składa i wydaje kwartalnik Źródło, każdorazowo w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Koszty druku:  13.170,48 zł.

59 Wsparcie działalności amatorskich zespołów śpiewaczych

GBPiOK wspierała działalność zespołów i twórców poprzez dofinansowywanie wyjazdów na przeglądy i konkursy oraz wsparcie merytoryczne i techniczne.

Kwota dofinansowania: 9.891,15 zł.

60 Organizacja imprez kulturalnych

W 2023 roku w ramach działalności instytucji kultury, przy współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami, KGW oraz jednostkami OSP zorganizowano 13 imprez otwartych dla mieszkańców Gminy Dzwola, w tym:

 • Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Kocudzy,
 • Ferie z GBPiOK dla uczniów naszych szkół,
 • Dzień Kobiet w Kocudzy,
 • Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Dzwoli,
 • Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” do Zdzisławic,
 • Festyn Ludowy „Z Kolbergiem po Gminie” w Kocudzy Drugiej,
 • Piknik rodzinny „Pożegnanie wakacji” w Krzemieniu Drugim,
 • Festyn „Żywa muzyka” w Branwi,
 • Gminne Obchody Rocznicy Walk pod Dzwolą w Dzwoli,
 • Dyskotekę Andrzejkową w Kocudzy,
 • Mikołajkowe pieczenie pierników z KGW w Kocudzy Drugiej,
 • Mikołajkowy wyjazd do kina,
 • Spotkanie autorskie z Pauliną Molicką w Kocudzy Trzeciej.

Kwota dofinansowania pozyskana ze sponsoringu: 80.000,00 zł.

Wkład własny: 26.000,00 zł.

61 Jubileusz  50-lecia Pożycia Małżeńskiego

We wrześniu 2023 roku, 18 par małżeńskich z gminy Dzwola świętowało 50-tą rocznicę ślubu – „Złote gody”. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

62 Działalność sportowa

W 2023 roku Gmina Dzwola udzieliła dotacji na działalność klubu LKS „Iskra” Krzemień, w ramach którego trenuje 6 drużyn. W 2023 została utworzona nowa grupa orliczek oraz szkółka piłkarska, w  ramach której trenuje łącznie 56 dziewczynek i chłopców z roczników 2012-2017.

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Dzwola: 110.000,00 zł.

63 Projekt KLUB 2023

W 2023 roku Klub ISKRA Krzemień otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Operator – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe) w ramach Rządowego Programu Klub – edycja 2023-2025.

Całkowity koszt realizacji programu:  12.000,00 zł.

Kwota dofinansowania z KZLZS: 10.000,00 zł.

Wkład własny: 2.000,00 zł.

64 Program Prewencyjny Dobra Drużyna PZU

Klub ISKRA Krzemień w 2023 roku otrzymał dofinansowanie z PZU Życie S.A.  w ramach programu prewencyjnego: Dobra Drużyna PZU na zakup sprzętu sportowego, odzieży oraz transport zawodników na zawody sportowe.

Kwota dofinansowania:  15.000,00 zł.

65 Dofinansowanie w ramach konkursu dla Klubów Sportowych „Sportowa Natura”

W 2023 Klub ISKRA Krzemień otrzymał dofinansowanie ze Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w ramach konkursu „Sportowa Natura”  na promocję Lasów Państwowych poprzez organizację zajęć, zakup strojów oraz organizację pikniku edukacyjno-ekologicznego.

Kwota dofinansowania:  10.000,00 zł.

66 Program Mikro Granty

W 2023 Klub ISKRA Krzemień otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Operator – Fundacja Orły Sportu) w ramach programu Mikro Granty na realizację zadania pn.: Być jak Lewandowski – szkółka piłkarska na organizację zajęć sportowych dla dzieci.

Całkowity koszt realizacji programu:  16.501,15 zł.

Kwota dofinansowania z FOS: 15.000,00 zł.

Wkład własny: 1.501,15 zł.

67 Konkurs Grantowy LZPN

W 2023 Klub ISKRA Krzemień otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu grantowego LZPN na organizację imprezy piłkarskiej.

Kwota dofinansowania z LZPN: 2.000,00 zł.

68 Organizacja imprez sportowych

W ramach działalności w zakresie sportu zorganizowano następujące imprezy otwarte dla zawodników i mieszkańców Gminy Dzwola oraz wyjazdy dla podopiecznych Klubu:

 • I Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dzwola,
 • Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców,
 • Memoriał im. Mariana Kapronia,
 • Rodzinny piknik edukacyjny „Z boiska do lasu”,
 • Klubowy Andrzejkowy Turniej Piłki Nożnej,
 • Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt,
 • Wyjazdy grupowe na mecze Reprezentacji Polski.

Kwota dofinansowania pozyskana ze sponsoringu: 60.350,00 zł (środki wykorzystane na działalność statutową oraz wyżej wymienione imprezy).

69 Osiągnięcia sportowe zapaśników

W 2023 roku Gmina Dzwola udzieliła dotacji na działalność klubu JLKS „Olimp”. Zapaśnicy z Gminy Dzwola ćwiczą w ramach prowadzonych zajęć w klubie, mają duże sukcesy, zajmują medalowe miejsca w zawodach, na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym. W Zespole Szkół w Kocudzy po raz czwarty odbył się turniej o puchar Wójta Gminy Dzwola.

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Dzwola: 15.000,00 zł.

70 Budowa farmy wiatrowej

Na terenie Gminy Dzwola trwają prace związane z budową farmy wiatrowej, w skład której wchodzi 10 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz głównym punktem zasilającym. Farma zlokalizowana jest na obszarze Gminy Dzwola, w obrębach ewidencyjnych: Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia.

Turbiny wiatrowe będą charakteryzowały się parametrami: maksymalna moc: do 3,5 MW, wysokość wież 106 m (7 szt.), 120 m (1 szt.), 134 m (2 szt.), liczba łopat: 3. Łączna moc wszystkich turbin wiatrowych nie będzie większa niż 35 MW. Wszystkie elektrownie będą wyposażone w system ochrony odgromowej.

W ramach planowanej inwestycji planuje zaplanowane są także:

 • drogi dojazdowe, zjazdy, przejazdy i place manewrowe o łącznej powierzchni 52000 m2,
 • budowę głównego punktu odbioru – stacji transformatorowo – rozdzielczej GPO.

Inwestorem jest firma zewnętrzna.

71 Konferencja Naukowo-Techniczna

We wrześniu 2023 roku w Dzwoli i Kocudzy Pierwszej odbyła się sesja terenowa IX Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji”.

Uczestnicy konferencji omawiali problemy ochrony wód źródlanych w woj. lubelskim na przykładzie źródła w Dzwoli oraz została zaprezentowana hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Kocudzy Pierwszej.

72 Gmina Top Lider

We września 2023 roku podczas konferencji, podsumowującej realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą  „PROW wspiera lubelską wieś”, nagrodzono najbardziej zasłużonych w województwie lubelskim.

Gmina Dzwola za realizowane inwestycje otrzymała dwa wyróżnienia:

 • „TOP LIDER PROW 2014-2020” kategoria PROW wspiera środowisko
 • „TOP LIDER PROW 2014-2020” kategoria PROW wspiera infrastrukturę

     oraz  statuetkę za zajęcie II miejsca w kategorii PROW wspiera środowisko.

 

Kończący się rok był dla Gminy Dzwola początkiem wielu nowych inwestycji. W latach 2018-2023 udało się zrealizować kilkanaście dużych projektów, natomiast w roku 2023 dzięki pozyskanym środkom finansowym rozpoczęliśmy realizację dużych inwestycji, które będą kontynuowane w kolejnych latach.

Bardzo ważnym czynnikiem, który pozwala się rozwijać Gminie Dzwola jest wskaźnik zadłużenia, od 2018 udało nam się zmniejszyć zadłużenie o 4 mln zł, z kwoty: 5.898.946,53 zł w 2018 r. do kwoty: 1.915.800,00 zł na koniec 2023 roku. Natomiast zrealizowane wydatki budżetowe wzrosły z 34 na 48 mln. W ostatnich 5 latach Gmina Dzwola nie zaciągnęła nowych zobowiązań kredytowych, realizując wszystkie zaplanowane inwestycje.

Dobro mieszkańców naszej gminy jest dla mnie najważniejsze. Dzisiejsza Gmina Dzwola to efekt bardzo dobrej współpracy z pracownikami Urzędu, jak również jednostkami jej podległymi, a także innymi samorządowcami, Radą Gminy, Sołtysami oraz Mieszkańcami.

Wszystkim bardzo dziękuję za ciężką pracę, pomoc, wsparcie i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów. Konstruktywne rozwiązywanie problemów, zaangażowanie, wzajemne zrozumienie i zaufanie to podstawa budowania wspólnego dobra.

Cały czas wsłuchuję się w Państwa głosy i z wielką starannością na nie reaguję. Nie zawsze wszystko udaje się zrobić od razu, ale zawsze staram się, aby pomóc Państwu i jak najszybciej rozwiązać dany problem.

Dziękując za ten rok, życzę aby kolejny przyniósł nam wszystkim mnóstwo radości, sukcesów, wytchnienia oraz wzajemnej życzliwości. Życzę nam wszystkim normalności i poczucia bezpieczeństwa w codziennym życiu.

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola