Umowa na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej nr 109026L” podpisana


W dniu 17 maja 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę z firmą TOMTRANS Tomasz Wojciechowski z Kocudzy Trzeciej na wykonanie prac budowlanych polegających na „Przebudowie drogi gminnej nr 109026L w km 0+720 do km 1+580 w miejscowości Kocudza Trzecia”.

Koszt inwestycji to kwota 1 240 000,00 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 50% tej kwoty. W ramach tego zadania geometria drogi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. Szerokość drogi wynosić będzie 5,0 m, grubość warstwy asfaltowej wynosić będzie 8 cm (5 cm warstwa profilująca i 3 cm warstwa ścieralna). Pobocza zaprojektowane zostały jako gruntowe ulepszone (utwardzone kamiennym kruszywem łamanym). Po lewej stronie drogi zaprojektowano ciąg pieszy o szerokości 2,0 m w świetle obramowań lokalnie zwężony. Między drogą a ciągiem pieszym wykonany zostanie ściek liniowy w postaci korytka typu małego, które zapewni liniowe odprowadzenie wody z korony drogi i chodnika. Odwodnienie całego ciągu drogowego będzie realizowane powierzchniowo poprzez sprowadzenie wody opadowej na teren zielony działki drogowej. Wszystkie zjazdy występujące wzdłuż przebudowanej drogi zostaną utwardzone w granicach pasa drogowego i wykonane z nawierzchni asfaltowej.

Odcinek przeznaczony do przebudowy przedstawia poniższa mapka poglądowa: