XII Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dzwoli


W dniu 19 listopada 2021 r. w strażnicy OSP Konstantów odbył się XII Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dzwoli.

W XII Zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dzwola, przedstawiciele władz ustępujących oraz zaproszeni goście: Pani Jadwiga Flis – Sekretarz Gminy, Pani Aneta Gilas – Skarbnik Gminy oraz Ks. Mariusz Pyryt – Proboszcz Parafii p.w. M. B. Częstochowskiej w Dzwoli. XII Zjazd zakończył pięcioletnią kadencję Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dzwoli, która trwała od 24 maja 2016 r.     
XII Zjazd otworzył druh Wiesław Dyjach – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dzwoli, który powitał wszystkich zgromadzonych oraz uczcił minutą ciszy wszystkich zmarłych druhów. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano druha Leszka Dychę.
Przebieg Zjazdu odbył się zgodnie z przyjętym regulaminem. Podczas zjazdu Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału Gminnego Związku OSP RP za lata 2016-2020. Podsumował mijającą kadencję.
Na terenie gminy Dzwola działa 12 jednostek OSP w tym 2 – w Dzwoli i Krzemieniu Pierwszym – zaliczone są do KSRG. W OSP na terenie gminy działa 605 druhów, w tym: 560 mężczyzn, 18 kobiet, 1 wspierający i 22 honorowych.  11 jednostek posiada samochody ratowniczo – gaśnicze. Podczas kadencji udało się pozyskać 2 nowe samochody ratowniczo – gaśnicze: w 2017 r. dla OSP Dzwola Iveco Eurocargo ML150E32 z napędem 4×4 i w 2021 r. dla OSP Krzemień Pierwszy Renault D15.
Gmina Dzwola podczas kadencji 2016-2021 na prawidłowe funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczyła kwotę 2 716 855,31 zł.
1) na zadania statutowe OSP Gmina przeznaczyła kwotę: 1 023 956,74 zł,
2) fundusze zewnętrzne pozyskane przez Gminę na potrzeby OSP: 188 335,96 zł,
3) środki przeznaczone przez Gminę na bieżące potrzeby OSP inne niż statutowe: 781 557,37 zł,
4) dotacje dla OSP na wkład własny: 723 005,24 zł,
5) fundusze zewnętrzne pozyskane przez OSP: 1 127 823,00 zł.    
Druh Wiesław Dyjach podziękował za pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych na zakup wyposażenia oraz sprzętu dla jednostek OSP Posłom na Sejm RP Jerzemu Bieleckiemu, Janowi Kanthakowi, Grzegorzowi Pazdrakowi – Komendantowi PSP w Janowie lubelskim, prof. dr hab. Grzegorzowi Grzywaczewskiemu – Prezesowi WFOŚiGW, Jarosławowi Stawiarskiemu – Marszałkowi Województwa Lubelskiego, Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie oraz radnym Rady Gminy Dzwola za wsparcie OSP mimo trudnej sytuacji finansowej.

XII Zjazd zaakceptował sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dzwoli za minioną kadencje, jak również sprawozdanie Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Dzwoli, czego potwierdzeniem było udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi przez wszystkich delegatów.
W czasie obrad zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP na lata 2021-2025, dokonano wyboru Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim.
Delegaci jednogłośnie zatwierdzili nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dzwoli na kadencję 2021-2025. W skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dzwoli weszli:

1) Prezydium Zarządu:

  • Wiesław Dyjach- Prezes,
  • Sławomir Mróz – Wiceprezes,
  • Stanisław Dyjach – Komendant Gminny Związku,
  • Leszek Dycha – Zastępca Komendanta Gminnego Związku,
  • Andrzej Bielak – Sekretarz,
  • Teresa Jargiło – Skarbnik,
  • Krzysztof Mazur – Członek Prezydium,
  • Jan Jargiło – Członek Prezydium,

2) pozostali członkowie: Blacha Bartłomiej, Dycha Józef, Dycha Krzysztof, Dyjach Jan, Dyjach Józef, Gajór Andrzej, Góra Józef, Jargiło Andrzej, Jargiło Jan, Kania Wiesław, Łukasik Stanisław,Mróz Przemysław, Mróz Wiesław, Omiotek Arkadiusz, Rożek Czesław, Świś Mariusz,Wojciechowski Krzysztof.

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP weszli: Krzysztof Sowa, Leszek Rawski, Mariusz Jargiło.
Na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim wybrano następujących delegatów: Andrzej Gajór, Wiesław Dyjach, Stanisław Dyjach, Leszek Dycha, Sławomir Mróz, Andrzej Bielak, Krzysztof Mazur, Jan Jargiło, Mariusz Świś, Krzysztof Dycha.