Komunikat


Na  podstawie art. 20  ust. 1  ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym oraz § 27 Uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 listopada 2018 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dzwola, została zwołana XL sesja Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się 28 czerwca  2023 r. (środa) o godz. 900 w  Urzędzie Gminy Dzwola – sala narad.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Dzwola odbytej 29 maja 2023 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Gminie Dzwola.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z gminą Adamów oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój
  e-usług publicznych i infrastruktury informacji przestrzennej w gminach województwa lubelskiego”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Janowskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzwola na lata 2023-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzwola na 2023 rok.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad XL sesji Rady Gminy.

KOMUNIKAT miejscu terminie i porządku obrad XL sesji Rady Gminy Dzwola 28.06.2023 r_