Stypendia i nagrody Wójta Gminy trafiły do uczniów!


Rok szkolny 2022/2023 dobiegł końca, dla wielu uczniów nadszedł upragniony czas wakacyjnego odpoczynku. W związku z tym, po raz czwarty, wraz z zakończeniem roku szkolnego uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych otrzymali stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz nagrody Wójta Gminy Dzwola.

Na podstawie Uchwały Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Dzwola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w formie stypendiów i nagród Wójta Gminy Dzwola dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Dzwola, są przyznawane w formie jednorazowej nagrody pieniężnej. Stanowią formę pomocy finansowej o charakterze motywacyjnym i przyznawane są niezależnie od sytuacji materialnej ucznia, a ich wysokość zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia kryteriów określonych w Uchwale.

Realizując „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Dzwola”, Wójt Gminy Dzwola przyznał:

54 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII, w tym:

  • 9 za osiągnięcia naukowe w wysokości od 500,00 zł do 600,00 zł,
  • 14 za osiągnięcia artystyczne w wysokości po 400,00 zł,
  • 31 za osiągnięcia sportowe w wysokości po 400,00 zł

oraz 9 nagród, z tego:

  • 7 nagród Wójta Gminy Dzwola po 300,00 zł za osiągnięcie najwyższego w szkole wyniku, w nauce na podstawie rocznej klasyfikacji,
  • 2 nagrody Wójta Gminy Dzwola po 200,00 zł za uzyskanie szczególnie znaczących osiągnięć w wybranej dziedzinie sportu.

Łączna kwota przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2022/2023 wyniosła: 22 960,00 zł natomiast nagród: 2 500,00 zł.

Uroczyste rozdanie stypendiów i nagród odbyło się 23 czerwca 2023 roku, w dniu wręczania świadectw na zakończenie roku szkolnego. Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola, osobiście wręczył stypendia i nagrody wszystkim wyróżnionym uczniom, uczęszczającym do szkół w naszej Gminie.

Pełna Lista stypendystów i nagrodzonych uczniów w załączeniu.

Wszystkim nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy wysokich wyników w nauce, kulturze i sporcie, a przyznane stypendia i nagrody Wójta Gminy Dzwola niech będą zachętą, inspiracją oraz motywacją do nauki i udziału w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i turniejach.

Dyrektorom i nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkół dziękujemy za współpracę oraz zaangażowanie w proces kształcenia i wychowania uczniów, za rzetelność i wysiłek wkładany w realizację wszystkich edukacyjnych i wychowawczych zadań. Rodzicom dziękujemy, że mimo codziennych obowiązków chcieli Państwo współpracować ze szkołami w tworzeniu jak najlepszych warunków do nauki i wychowania oraz za wsparcie i pracę podejmowaną dla dobra dziecka. Absolwentom szkół podstawowych życzymy powodzenia na kolejnym etapie nauki, a wszystkim uczniom życzymy ciekawych, beztroskich, bezpiecznych i pełnych niezapomnianych przygód z wakacji.