Budowa farmy wiatrowej na terenie gminy Dzwola


W obecnym czasie trwają intensywne prace związane z budową farmy wiatrowej na terenie gminy Dzwola. Poniżej przedstawiamy kilka informacji na temat tej inwestycji.

Farma Wiatrowa, o której mowa, składa się z 10 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz głównym punktem zasilającym, zlokalizowanymi na obszarze Gminy Dzwola, w obrębach ewidencyjnych: Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia. Każda turbina będzie posiadała transformator umieszczony wewnątrz gondoli. Turbiny wiatrowe będą charakteryzowały się poniższymi parametrami:
– maksymalna moc: do 3,5 MW;
– wysokość wież 106 m (7 szt.), 120 m (1 szt.), 134 m (2 szt.);
– liczba łopat: 3.
– 5 fundamentów będzie pasadowionych na palach betonowych.

Łączna moc wszystkich turbin wiatrowych nie będzie większa niż 35 MW. Wszystkie elektrownie będą wyposażone w system ochrony odgromowej.
W ramach planowanej inwestycji planuje się także:
– drogi dojazdowe, zjazdy, przejazdy i place manewrowe (montażowe) o łącznej powierzchni 52000 m2;
– budowę głównego punktu odbioru – stacji transformatorowo – rozdzielczej GPO.

Do budowy dróg, fundamentów i linii kablowej zostanie wbudowane:

  1. Ilość betonu na fundamenty: 4611 t.
  2. Ilość stali zbrojeniowej: 564 t.
  3. Ilość kruszywa: 15000 t.
  4. Ilość cementu do stabilizacji: 1800 t.
  5. Długość kabli SN: 48km.

Powierzchnie, które są zajęte w wyniku realizacji inwestycji:
– powierzchnia fundamentu pojedynczej turbiny – około 320 m2;
– łączna powierzchnia fundamentów wszystkich turbin – około 4160 m2;
– powierzchnia pojedynczego placu manewrowego – około 1200 m2;
– łączna powierzchnia placów manewrowych – około 13000 m2.

Wykonawcą inwestycji jest firma ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu.

 

 

Teren inwestycji znajduje się w granicy otuliny Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Charakteryzuje się krajobrazem typowo rolniczym. Przeważający udział mają grunty orne, sporadycznie występują łąki, nieużytki i zadrzewienia śródpolne.

W promieniu 20 km od skrajnych turbin znajdują się następujące obszary chronione:
1) rezerwaty przyrody:
– Lasy Janowskie – rezerwat leśny; 
– Kacze Błota – rezerwat torfowiskowy;
– Szklarnia  – rezerwat leśny (dawna Puszcza Solska); 
– Obary – rezerwat torfowiskowy;
2) Roztoczański Park Narodowy;
3) Obszary Natura 2000;
4) Parki Krajobrazowe:
– Lasy Janowskie;
– Szczebrzeszyński.
5) Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (zróżnicowana rzeźba terenu z licznymi wąwozami lessowymi).

Tekst: ONDE S.A.
Zdjęcia i filmik: archiwum własne.