Zmiana stawki opłaty od 1 stycznia


Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być samofinansującym się. W Gminie Dzwola system gospodarki odpadami komunalnymi pierwszy raz od powstania systemu zbilansował się w 2019 roku.

 

Jednakże w związku ze zmianą przepisów prawa od września 2020 roku dotyczących obowiązku podwójnego wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości wzrosną koszty usługi obsługi systemu odpadowego. Ponadto analizując wywóz wielkogabarytów między rokiem 2020 a 2019 zauważamy wzrost tonażowy a co za tym idzie rosnące koszty wywozu. W roku 2019 wywieziono 87,24 tony wielkogabarytów (73 490,98 zł) zaś w roku 2020: 113,02 tony (103 752,36 zł) różnica wynosi 25,78 ton (potencjalnie opłata za wywóz 1 miesiąca za odpady komunalne). Reasumując w roku 2019 wywieziono i zagospodarowano z terenu Gminy Dzwola łącznie 474,48 ton za 12 miesięcy, zaś w 2020 roku już za 10 miesięcy wywieziono łącznie 441,74 tony. Prognozując tonaż odbioru odpadów w roku 2020 zostanie zagospodarowane jeszcze ponad 70 ton. Dokonując ciągłych analiz zauważamy tendencję wzrostową co do ilości oddawanych śmieci przez mieszkańców gminy, a co za tym idzie wzrost kosztów zagospodarowania i wywozu odpadów. Wzrost kosztów powoduje za razem wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy dla mieszkańców (założenie bilansowania się systemu).

Ważnym faktem potwierdzającym zasadność zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest skarga złożona przez Prokuraturę Rejonową w Janowie Lubelskim do WSA Lublin jako naruszenie przepisów prawa materialnego polegające na przekroczeniu delegacji ustawowej i zawartych w niej granic swobody regulacyjnej poprzez zróżnicowanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej metodą od gospodarstwa domowego, według nieprzewidzianego w ustawie kryterium liczby osób w gospodarstwie domowym.

Wśród innych przyczyn zmiany wysokości opłaty śmieciowej wymienić należy znaczną różnicę między liczbą zameldowanych mieszkańców gminy, a liczbą osób ujętych w deklaracjach śmieciowych. Ze złożonych deklaracji wynika, że liczba osób zgłoszonych do opłaty śmieciowej (5245 os.) jest niższa o 1090 osób co do liczby osób zameldowanych (6335 os. stan na 31-07-2020 r.).

W związku z powyższym, w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami konieczna była zmiana stawki opłaty, aby pokrywała ona w całości realizację zadania powierzonego Gminie. Rada Gminy Dzwola na sesji w dniu 30 września br. obradowała na temat gospodarki odpadami komunalnymi w naszej Gminie. Zostały podjęte stosowne uchwały aby gospodarka odpadami komunalnymi w roku 2021 się bilansowała.

Informujemy mieszkańców gminy Dzwola, że zgodnie z Uchwałą Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 września 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 4796) ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  • 13 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie od 1 do 3 osób włącznie zamieszkujących nieruchomość,
  • 10 zł miesięcznie od 4 i od 5 mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
  • 8 miesięcznie od 6 i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Natomiast przy braku segregacji będzie obowiązywać opłata 28 zł, za każdego mieszkańca zamieszkującego  daną nieruchomość.

Ponadto Rada Gminy Dzwola wprowadziła zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Uchwała Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 września 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 4797),

2,00 zł miesięcznej stawki opłaty, od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,

  • zwolnienie dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Uchwała Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 września 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 4798),

1,00 zł miesięcznej stawki opłaty, od każdego członka rodziny wielodzietnej.

Terminy wnoszenia opłat oraz numer konta, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

W związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy właścicieli nieruchomości o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Dzwola w celu złożenia  nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż w przeciwnym razie zostaną wszczęte postępowania określające wysokość opłaty.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Dzwola, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu, tel. 15 875 22 15 wew. 15 lub 15 687 24 84.