Budżet Gminy Dzwola na 2023 rok uchwalony


Rada Gminy Dzwola, dnia 29 grudnia 2022 roku przyjęła budżet Gminy Dzwola na 2023 rok, który przedstawia się następująco:

Dochody 37 068 939,08 zł
Wydatki 41 668 832,10 zł
Deficyt – 4 599 893,02 zł
Przychody 5 220 422,02 zł
Rozchody 620 529,00 zł

 

Dochody budżetu ogółem: 37 068 939,08 zł, w tym:

dochody bieżące:       24 115 478,08 zł, tj. 65,06%

dochody majątkowe: 12 953 461,00 zł, tj. 34,94%

 

Źródła dochodów:

 • subwencje łącznie 13 639 920,00 zł, tj. 36,80%, w tym:

– część oświatowa subwencji  kwota 6 280 562,00zł,

– część wyrównawcza subwencji 7 074 932,00 zł,

– część równoważąca subwencji 284 426,00 zł.

 • dotacje i środki na zadania zlecone i własne kwota 3 496 193,00 zł, tj. 9,43%;
 • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych kwota 2 670 625,00 zł, tj. 7,20 %;
 • dochody własne kwota 4 308 740,08 zł, tj. 11,62%, w tym:

– z tytułu podatków: 2 158 100,00 zł;

– z tytułu gospodarki odpadami: 745 000,00 zł,

– z tytułu dostarczania wody: 200 300,00 zł,

 • pozostałe: 1 205 340,08 zł (w tym m.in.: sprzedaż węgla, gospodarka mieszkaniowa, dzierżawy gruntów, oplata skarbowa, opłata z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych oraz w obrocie hurtowym i inne),
 • środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 12 400 500,00 zł, tj. 33,45%,
 • dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji zadań na zadanie: „Modernizacja – przebudowa drogi gminnej Nr 109004L Dzwola-Konstantów od km 1+674,50 do km 2+633,50” – kwota 552 961,00 zł, tj. 1,50%.

 

Wydatki budżetu ogółem: 41 668 832,10 zł

wydatki bieżące:      24 474 663,37 zł, tj. 58,74%,

wydatki majątkowe; 17 194 168,73 zł, tj. 41,26%.

 

Struktura wydatków:

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13 499 165,78 zł, tj. 32,40 %;
 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 6 348 340,20 zł, tj. 15,24%;
 • dotacje n zadania bieżące: 818 586,00 zł, tj. 1,96%;
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3 449 131,39 zł, tj. 8,28%;
 • wydatki bieżące na zadania współfinansowane ze środków europejskich: 259 440,00 zł, tj. 0,62%;
 • obsługa długu: 100 000,00 zł, tj. 0,24%;
 • wydatki majątkowe na zadania współfinansowane ze środków europejskich: 869 026,40 zł, tj. 2,08%;
 • wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych: 12 400 500,00 zł, tj. 29,76%;
 • wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych: 3 924 642,33 zł, tj. 9,42%.

 

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2023 roku:

Dział Rozdział Treść/ zadanie inwestycyjne Wartość w zł
010   Rolnictwo i łowiectwo 4 744 731,45
  01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 4 744 731,45
    Przebudowa ujęcia wody, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej
i Branewce
4 744 731,45
600   Transport i łączność 7 670 853,55
  60016 Drogi publiczne gminne 7 670 853,55
    Modernizacja -przebudowa dr. gm. Nr 109004L Dzwola-Konstantów od km 1+674,50 do km 2+633,50 919 080,13
    Przebudowa dróg gminnych 108998L oraz 108886L o łącznej długości  1992 mb wraz z przebudową mostu na rzece Branew 4 001 211,42
    Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzwola 2 750 562,00
750   Administracja publiczna 2 823 040,00
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 823 040,00
    Przebudowa i adaptacja budynku z przeznaczeniem na „Centrum usług administracyjno -kulturalno-społecznych w gminie Dzwola” 2 823 040,00
801   Oświata i wychowanie 1 795 490,00
  80195 Pozostała działalność 1 795 490,00
    Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Krzemieniu, renowacja boiska wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu przy szkole 1 795 490,00
   
Razem: 17 034 115,00

Bilansowanie budżetu bieżącego

W 2023 roku Gmina odnotuje deficyt (- 4 599 893,02 zł), który zostanie pokryty z zaplanowanych przychodów, tj. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz przychodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

 

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych:

L.p. Nazwa zadania Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe 2022 rok  2023 rok 2024 rok
  Wydatki na zadania inwestycyjne:   26 295 942,87 405 408,00 16 115 034,85 9 775 500,02
  razem: Polski Ład 21 951 000,00 0,00 12 400 499,98 9 550 500,02
  razem:  

Gmina Dzwola

 

4 344 942,87 405 408,00 3 714 534,87 225 000,00
1. Przebudowa ujęcia wody, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce Polski Ład 7 125 000,00 0,00 3 562 499,98 3 562 500,02
 Gmina Dzwola 1 421 571,45 194 340,00 1 182 231,45 45 000,00
razem: 8 546 571,45 194 340,00 4 744 731,43 3 607 500,02
2. Przebudowa dróg gminnych 108998L oraz 108886L o łącznej długości 1992 mb wraz z przebudową mostu na rzece Branew Polski Ład 2 850 000,00 0,00 2 850 000,00 0,00
 Gmina Dzwola 1 261 911,42 110 700,00 1 151 211,42 0,00
razem: 4 111 911,42 110 700,00 4 001 211,42 0,00
3. Przebudowa i adaptacja budynku z przeznaczeniem na „Centrum usług administracyjno -kulturalno-społecznych w gminie Dzwola” Polski Ład 3 995 000,00 0,00 1 997 500,00 1 997 500,00
 Gmina Dzwola 885 540,00 0,00 825 540,00 60 000,00
razem: 4 880 540,00 0,00 2 823 040,00 2 057 500,00
4. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzwola Polski Ład 4 845 000,00 0,00 2 422 500,00 2 422 500,00
 Gmina Dzwola 436 770,00 48 708,00 328 062,00 60 000,00
razem: 5 281 770,00 48 708,00 2 750 562,00 2 482 500,00
5. Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Krzemieniu, renowacja boiska wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu przy szkole Polski Ład 3 136 000,00 0,00 1 568 000,00 1 568 000,00
 Gmina Dzwola 339 150,00 51 660,00 227 490,00 60 000,00
razem: 3 475 150,00 51 660,00 1 795 490,00 1 628 000,00