PODSUMOWANIE 2022 ROKU


Koniec roku to dobry czas na dokonywanie podsumowań. Przez dwanaście miesięcy wydarzyć się może naprawdę wiele, szczególnie gdy na początku roku wyznacza się ambitne cele, zakładające wielokierunkowy rozwój.

Rok 2022 naznaczony był wieloma trudnościami, również dla samorządów. To czas, w którym  wybuchła wojna w Ukrainie. W Gminie Dzwola realizowaliśmy zaplanowane zadania, podejmowaliśmy kluczowe decyzje, a także, co bardzo istotne dużo inwestowaliśmy, aby infrastruktura w naszej gminie była nowoczesna, jak najlepiej odpowiadała rosnącym potrzebom związanym z rozwojem gminy i jak najlepiej służyła jej mieszkańcom. Nie baliśmy się wyzwań i stawialiśmy na rozwój mimo niepewnych czasów. Udało nam się zrealizować wiele ważnych dla gminy inwestycji. Ten intensywny rok przyniósł nam wiele radości i satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności. Zachęcam do zapoznania się z artykułem podsumowującym najważniejsze wydarzenia w naszej gminie.

 

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA

1 Przebudowa ujęcia wody, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce 

Inwestycja jest bardzo potrzebna i konieczna, ponieważ urządzenia na sieci wodociągowej i ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej, są mocno wyeksploatowane oraz częściowo uszkodzone i nie spełniają swojej funkcji. Zarówno sieć wodociągowa, jak i ujęcie wody wymagają gruntownej modernizacji z uwagi na długi okres użytkowania i liczne awarie.

W roku 2022 został sporządzony Program Funkcjonalno Użytkowy inwestycji oraz wykonane zostały roboty geologiczne na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej, łączny koszt wykonanych prac wyniósł: 194.340,00 zł – środki finansowe zewnętrzne z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje wodociągowe.

Na realizację zadania: Przebudowa ujęcia wody, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce, zostały pozyskane fundusze zewnętrzne ponad 7 mln zł, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Została zakończona procedura przetargowa, 5 lipca 2022 r. Gmina Dzwola zawarła umowę na realizację przedmiotowej inwestycji z firmą EKOMEL
sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego.

Termin wykonania zadania: lipiec 2022 r. – lipiec 2024 r.

W skład inwestycji wchodzi:

 • zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ujęcia wody w Kocudzy Pierwszej,
 • przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia,
 • budowa sieci wodociągowej w ramach, której zostanie wykonany łącznik sieci w miejscowościach: Kocudza Druga i Dzwola oraz Konstantów i Krzemień Drugi,
 • instalacja fotowoltaiczna na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce.

Planowany koszt zadania: 8.546.571,45

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 7.125.000,00

Wkład własny Gminy Dzwola: 1.421.571,45 zł.

2 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Branewka-Kolonia, Krzemień Pierwszy – Etap I

Przedmiot zadania obejmował:

 • budowę 270 mb sieci wodociągowej PE Dn 110 mm metodą przewiertu sterowanego,
 • zamontowanie 2 szt. hydrantów nadziemnych DN80.

Termin realizacji zadania: listopad 2022 r.

Wartość inwestycji: 82.260,55 zł – środki finansowe zewnętrzne z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje wodociągowe.

DROGI PUBLICZNE

3 Przebudowa drogi gminnej nr 109004L w miejscowości Dzwola

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji wykonana została nowa konstrukcja drogowa wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych o łącznej długości 606,3 m. Na całym odcinku wykonano korekty szerokości drogi z jej regulacją do 5,0 m. Po prawej stronie drogi wykonane zostały pobocza ulepszone kruszywem, a po stronie lewej pobocze utwardzone asfaltem, oddzielone od jezdni korytkiem ściekowym zabezpieczające bezpieczny ruch dla pieszych. Zostało również wykonane odwodnienie liniowe w postaci ścieku na całej długości drogi, który został usytuowany między krawędzią nawierzchni asfaltowej, a krawędzią utwardzonego pobocza na całej długości drogi po lewej stronie.

Termin realizacji zadania: sierpień 2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 776.466,97

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 375.548,50

Wkład własny Gminy Dzwola: 400.918,47 zł.

4 Przebudowa dróg gminnych nr 109012L i 109010L w miejscowości Kocudza Druga

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji wykonane zostało wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogowej wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych. Na całym odcinku 603 m wykonana została korekta szerokości drogi z jej regulacją do 3,5 m. Istniejące pobocza zostały dostosowane do nowej niwelety drogi i wykonane jako utwardzone z kamiennego kruszywa łamanego. Dodatkowo została wykonana mijanka oraz zamontowano 4 szt. hybrydowych lamp oświetlenia drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Termin realizacji zadania: lipiec 2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 469.960,19

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 231.980,00

Wkład własny Gminy Dzwola: 237.980,19 zł.

5 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 109000L w obrębie ewidencyjnym Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi

Zadanie dofinansowane ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (tzw. FOGR). Wykonana została droga asfaltowa o szerokości 3,5 m i długości ponad 350 m, w obrębie ewidencyjnym Krzemień Pierwszy na działce o nr ewid. 1961 i Krzemień Drugi na działce o nr ewid. 978.

Termin realizacji zadania: listopad 2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 164.859,70

Środki z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego WL: 91.122,00

Wkład własny Gminy Dzwola: 73.737,70 zł.

6 Remont drogi gminnej nr 113581L w Branwi Szlacheckiej

Zadanie dofinansowane z Programu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. W ramach inwestycji wyremontowano odcinek drogi w miejscowości Branew Szlachecka uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w maju 2022 r. o łącznej długości 998 m, w tym: wykonano podbudowę tłuczniową – warstwa dolna stabilizowana mechaniczne – grubość 15 cm, szerokość 3,50 m, wykonano podbudowę tłuczniową – warstwa górna stabilizowana mechaniczne – grubość 5 cm, szerokość 3,50 m. Na odcinku 868 m wykonano nawierzchnię betonową gr. 18 cm i szerokość 3,50 m oraz na odcinku 130 m wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o grubości 5 cm i szerokości 3,00 m.

Termin realizacji zadania: listopad 2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 718.125,00

Środki z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Lubelskiego: 566.400,00

Wkład własny Gminy Dzwola: 151.725,00 zł.

7 Przebudowa dróg gminnych nr 108998L i 108886L w Krzemieniu Drugim

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Polski Ład”. W ramach inwestycji zostanie przebudowane dwie drogi gminne o łącznej długości 1992 m (od boiska sportowego w Krzemieniu Drugim w kierunku miejscowości Zofianka Dolna), docelowa szerokość dróg: 5 m wraz z utwardzonymi poboczami o szerokości 0,75 m z niezbędną infrastrukturą oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową mostu na rzece Branew. Została zakończona procedura przetargowa, w dniu 9 września 2022 r. Gmina Dzwola zawarła umowę z firmą WOD-BUD sp. z o.o. z Kraśnika na realizację przedmiotowej inwestycji.

Termin wykonania zadania: wrzesień 2022 r. – listopad 2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 4.111.911,42

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.850.000,00

Wkład własny Gminy Dzwola: 1.261.911,42 zł.

8 Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109004L Dzwola – Konstantów

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa przez miejscowość Konstantów na odcinku o długości 959 m o grubości 5 cm i szerokości 5,5 m, pobocze utwardzone asfaltem po stronie lewej o szerokości 1 m oraz pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m po stronie prawej.

Termin wykonania zadania: listopad 2022 r. – listopad 2023 r.

Szacowany koszt inwestycji: 931.080,13

Środki z Urzędu Marszałkowskiego WL 63,63% kosztów kwalifikowanych: 552.961,00

Planowany wkład własny Gminy Dzwola: 378.119,13 zł.

9 Przebudowa parkingu w Dzwoli

W ramach tego zadania został przebudowany parking w miejscowości Dzwola przy drodze gminnej nr 109004L wraz z wykonaniem oznakowania poziomego wskazującego miejsca parkingowe. W efekcie zrealizowania inwestycji powstało 8 dodatkowych miejsc parkingowych. Koszt zadania: 39.583,37 zł, środki finansowe z budżetu Gminy Dzwola.

10 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzwola

Na realizację zadania zostały pozyskane fundusze zewnętrzne prawie 5 mln zł w ramach drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę nowej infrastruktury drogowej na terenach sołectw:

 • Kocudza Pierwsza,
 • Kocudza Druga,
 • Kocudza Trzecia,
 • Branewka,
 • Branew.

Planowany termin wykonania zadania: maj 2022 r. – listopad 2024 r.

Planowany koszt zadania: 5.283.000,00

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4.845.000,00

Wkład własny Gminy Dzwola: 378.000,00 zł.

11 Fundusz Sołecki rok 2022

Zadania zostały zrealizowane we wszystkich 16 sołectwach, łącznie w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego na terenie gminy Dzwola wydatkowano: 429.513,04 zł. Zrealizowano następujące inwestycje: remont dróg transportu rolniczego, czyszczenie rowów, remont i zakup wyposażenia świetlic wiejskich, zakup iluminacji świątecznych.

12 Remont drogi w Branwi

Przedmiotowe zadanie obejmuje „Remont drogi gminnej nr 113570L w miejscowości Branew Ordynacka w km 0+000 do km 0+120” – droga do nowego cmentarza w Branwi. Inwestycja polegała na remoncie istniejącej nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej na długości 40 m oraz nowej warstwy ścieralnej o grubości 5 cm i szerokości 3 m  na długości 120 m oraz na naprawie istniejących poboczy z kruszywa drogowego.
Koszt prac wyniósł 50.991,50 zł, środki finansowe z budżetu Gminy Dzwola.

13 Przebudowa drogi powiatowej Dzwola – Goraj

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Polski Ład” – Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji została przebudowana droga powiatowa 2811L Dzwola – Goraj na długości 6.646 m (cały odcinek na terenie powiatu janowskiego).

Termin wykonania zadania: listopad 2021 r. – grudzień 2022 r.

Wartość inwestycji zaplanowano na kwotę: 11.784.000,00

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 11.127.966,00

Pozostałe koszty pochodzą z budżetów gmin: Dzwola, Chrzanów i z Powiatu Janowskiego, z czego wkład własny gminy Dzwola to kwota: 353.716,48 zł.

Gmina Dzwola w 2022 r. udzieliła również pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Janowskiemu, na następujące zadania:

 • opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga w trybie art. ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w kwocie: 32.500,00 zł,
 • renowacja rowów odwadniających przy drogach powiatowych na terenie gminy Dzwola, w kwocie: 5.000,00 zł,
 • zakup i montaż tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem, modernizacją pomieszczeń i dostosowaniem infrastruktury informatycznej, w kwocie: 10.000,00 zł.

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

14 Przebudowa i adaptacja budynku z przeznaczeniem na „Centrum usług administracyjno-kulturalno-społecznych w gminie Dzwola”

Na realizację zadania zostały pozyskane fundusze zewnętrzne prawie 4 mln zł w ramach drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie prac budowlanych (adaptacja i wykończenie) budynku oraz zakup wyposażenia, budowę lokalnej sieci komputerowej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym budowa parkingów. W roku 2022 została wykonana dokumentacja projektowa, koszt: 130.000,00 zł. Budynek będzie służył mieszkańcom gminy, znajdzie tam swoją siedzibę trzy instytucje: Urząd Gminy Dzwola, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli oraz Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury.

Planowany termin wykonania zadania: maj 2022 r. – wrzesień 2024 r.

Planowany koszt zadania: 4.890.000,00

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 3.995.000,00

Wkład własny Gminy Dzwola: 895.000,00 zł.

15 Budowa masztu

Gmina Dzwola przystąpiła do projektu „Pod biało-czerwoną”, udział w projekcie przyczynił się również do pobudzenia aktywności lokalnej poprzez zaangażowanie w projekt mieszkańców Gminy Dzwola oraz do rozwoju lokalnego patriotyzmu. Wspomniany projekt zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby głosów poparcia. Gmina Dzwola wypełniła warunki i tym samym mogła złożyć do Wojewody Lubelskiego wniosek o realizację zadania. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i gmina otrzymała dotację w wysokości 8.000,00 zł na dofinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji. Umieszczenie flagi na maszcie to dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu każdego Polaka.

Termin realizacji zadania: listopad 2022 r.

Całkowita koszt zadania: 9.125,80

Środki z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Lubelskiego: 8.000,00

Wkład własny Gminy Dzwola: 1.125,80 zł.

16 Zakup samochodu gospodarczego 

Gmina Dzwola w 2022 r. zakupiła samochód – wywrotkę marki Renault Mascott na własne potrzeby gospodarcze. Samochód jest wykorzystywany podczas różnych prac gospodarczych, m.in. koszeniu poboczy, karczowaniu zarośli, naprawach dróg.

Koszt zadania: 49.161,50 zł, środki finansowe z budżetu Gminy Dzwola.

17 Ładowarka w Gminie Dzwola

Na terenie gminy Dzwola będzie zainstalowana stacja ładowania samochodów elektrycznych w miejscowości Dzwola, w pobliżu budynku urzędu (jako pierwsza w powiecie janowskim). Ładowarka zostanie wybudowana w ramach Konkursu „Ładowarka w każdej gminie”, który został przygotowany, by wspierać rozwój elektromobilności poprzez wybudowanie w każdej gminie w Polsce stacji ładowania samochodów elektrycznych. Organizatorem projektu jest Fundacja Lepsza Jakość Życia. W ramach konkursu Fundacja wraz z partnerem technologicznym wybuduje i uruchomi na własny koszt stację ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Naszej Gminy.

Planowany termin wykonania zadania: lipiec 2022 r. – wrzesień 2023 r.

18 Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany w 100% ze środków zewnętrznych. Zaplanowane działania wpisują się w bezpośrednio w cele PO PC, V Osi Priorytetowej, Celu szczegółowego 9: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Działania 5.1.

Termin realizacji zadania: listopad 2021 r. – wrzesień  2023 r.

Inwestycja skupia się głównie na zakupie sprzętu przyśpieszającego i ułatwiającego pracę. W ramach realizacji projektu, w obszarze cyberbezpieczeństwo przewidziano obligatoryjny zakup usługi przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa.

Wysokość grantu jaki otrzymała Gmina Dzwola: 184.830,00 zł.

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

19 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dzwola

Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu prawie 3 mln zł w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W Zespole Szkół w Dzwoli wykonano: wymianę instalacji c.o. i zasobnika c.w., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian i podłogi na gruncie, wymiana okien i drzwi, zmodernizowano instalację oświetleniową.

W Zespole Szkół w Kocudzy wykonano: poprawę efektywności pracy kotłowni poprzez wymianę instalacji c.o., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian, stropu i poddasza, wymiana dachu i docieplenie stropodachu na sali gimnastycznej, wymianę  stolarki okiennej  i drzwiowej, montaż kurtyny z destyfikatorem, modernizację instalacji oświetleniowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. W domu nauczyciela docieplono ściany i wyodrębniono kotłownię.

Termin realizacji zadania: listopad 2019 r. – czerwiec 2022 r.

Koszt realizacji inwestycji: 3.334.168,09

Dofinansowanie z RPO WL na lata 2014-2020 w kwocie 2.165.057,29

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 549.384,00

Wkład własny Gminy Dzwola: 619.726,80 zł.

W ramach zrealizowanej inwestycji pozyskane zostały świadectwa efektywności energetycznej tz. „Białe Certyfikaty”, z tytułu ich sprzedaży Gmina Dzwola uzyskała
dochód: 181.233,61 zł.

20 Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Krzemieniu

Inwestycja będzie realizowana dzięki funduszom zewnętrznym ponad 3 mln zł, pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Środki finansowe stanowią wsparcie dla gmin popegeerowskich. Dofinansowanie pozwoli na pokrycie 98% kosztów niezbędnych do realizacji inwestycji, pozostałe 2%  to wkład własny gminy. W 2022 roku została wykonana dokumentacja projektowa, koszt: 100.000,00 zł.

Inwestycja będzie obejmować termomodernizację obiektu Zespołu  Szkół w Krzemieniu polegającą m.in. na częściowej wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem całości, dociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie oświetlenia w całej szkole na oświetlenie energooszczędne LED i montażu instalacji OZE. Ponadto zaplanowano wykonanie robót budowlanych w sali gimnastycznej w zakresie wymiany podłogi, odnowieniu ścian wraz z wyposażeniem w sprzęt i urządzenia sportowe. W ramach realizacji projektu przy obiekcie przeprowadzona zostanie renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz montaż niezbędnych urządzeń sportowych. Zakres prac obejmuje również wykonanie odwodnienia wokół szkoły i utwardzenie terenu wraz z małą infrastrukturą oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej całej inwestycji.

Planowany termin wykonania zadania: lipiec 2022 r. – sierpień 2024 r.

Planowany koszt zadania: 3.446.000,00

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 3.136.000,00

Wkład własny Gminy Dzwola: 310.000,00 zł.

21 Posiłek w szkole i w domu

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Stołówka szkolna w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kocudzy została doposażona w nowoczesny, niezbędny sprzęt oraz akcesoria kuchenne. Zakupione zostały urządzenia kuchenne (m.in. piec konwekcyjno-parowy wraz z akcesoriami, obieraczka do ziemniaków, kuchnia gazowa, zamrażarka, kotleciarka, szatkownica do warzyw, szafa chłodnicza) oraz inne przybory kuchenne do codziennego użytku.

Termin realizacji zadania: październik 2022 r.

Całkowita koszt zadania: 79.686,18

Środki z budżetu państwa: 63.748,94

Wkład własny Gminy Dzwola: 15.937,24 zł.

22 Książki dla przedszkolaków

Projekt dofinansowany w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025. Zakupiono nowości wydawnicze do placówek wychowania przedszkolnego oraz zrealizowano działania promujące czytelnictwo wśród przedszkolaków.

Koszt realizacji programu:  9.375,00

Wsparcie finansowe: 7.500,00

Wkład własny: 1.875, 00 zł.

23 Stypendia dla uczniów szkół podstawowych

W ramach realizacji „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Dzwola”, Wójt Gminy Dzwola przyznał:

47 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII, w tym:

 • 16 za osiągnięcia naukowe w wysokości od 480,00 zł do 600,00 zł,
 • 10 za osiągnięcia artystyczne w wysokości po 400,00 zł,
 • 21 za osiągnięcia sportowe w wysokości od 400,00 do 600,00 zł oraz 

9 nagród Wójta Gminy Dzwola, z tego:

 • 5 nagród po 300,00 zł za najwyższy w szkole wynik, w nauce na podstawie rocznej klasyfikacji,
 • 4 nagrody po 200,00 zł za uzyskanie szczególnie znaczących osiągnięć w wybranej dziedzinie nauki, sportu lub artystyczne indywidualne lub zespołowo.

Łączna kwota przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2021/2022 wyniosła: 22.430,00 zł natomiast nagród: 2.300,00 zł.

24 Poznaj Polskę

Gmina Dzwola otrzymała wsparcie finansowe na organizację wyjazdów edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na rok 2022, w edycji jesiennej. Z wyjazdów skorzystali uczniowie klas I-III oraz klas IV-VIII szkół podstawowych z naszej Gminy.

Łączna wysokość realizowanego przedsięwzięcia: 90.100,00 zł.

Wsparcie finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki: 49.740,00

Wkład własny – finansowany przez rodziców: 40.360,00 zł.

 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

25 Aktywny Senior w Gminie Dzwola

Inwestycja realizowana w Ramach Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 11 Wyłączenie społeczne, Działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. W ramach projektu został utworzony Klub Seniora w Gminie Dzwola. Głównym celem działalności klubu jest motywowanie środowiska seniorów do wspólnego, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zwiększenie ich udziału w życiu społecznym. Klub Seniora tworzy 20 osób, które ukończyły 60 rok życia.

Termin realizacji zadania: luty 2022 r. – listopad 2023 r.

Klub Seniora ma swoją siedzibę w budynku po byłej remizie OSP w miejscowości Flisy. Budynek został w całości wyremontowany, wykonane zostały  prace rozbiórkowe, prace modernizacyjne: remont połaci dachowej,  wykonanie tynków wewnętrznych, remont instalacji sanitarno – kanalizacyjnej, wykonanie posadzek, wymiana instalacji elektrycznej, ułożenie glazury i terakoty, wymiana stolarki drzwiowej oraz roboty wykończeniowe.

Koszt wykonanych prac w 2022 r. wyniósł: 198.030,00 zł.

Na potrzeby projektu „Aktywny Senior w Gminie Dzwola” zostało zakupione wyposażenie meblowe oraz niezbędny sprzęt AGD, RTV oraz sportowy do prowadzenia zajęć w Klubie.

Wartość zakupionego sprzętu w 2022 r. wyniosła: 91.176,01 zł.

Kwota dofinansowania projektu z Urzędu Marszałkowskiego WL wynosi: 1.169.008,80 zł

Wkład Gminy Dzwola jest niefinansowy – użyczenie budynku na cele realizacji projektu.

26 Projekt pt. „Szansa na samodzielność”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne. Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Do zadań należało m.in.: diagnoza potrzeb, szkolenia i kursy zawodowe, wsparcie finansowe (zasiłki), pośrednictwo pracy, staże pracy.

W 2022 roku zadanie to zrealizowano na łączną kwotę: 167.051,91 zł, z czego środki zewnętrzne to: 150.239,91 zł.

Rok 2022 to zakończenie i rozliczenie projektu całkowite.

Kwota zatwierdzona od początku realizacji projektu: 618.743,20

Kwota  dofinansowania rozliczonego: 525.114,04

Kwota wkładu własnego rozliczonego: 93.629,16 zł.

27 Karta  Dużej Rodziny

W 2022 r. złożonych zostało 65 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym:

 • liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny: 89 tradycyjnych i 89 w formie elektronicznej.

28 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomocą materialną dla uczniów objęto w okresie:

 • od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r., w formie: stypendiów 53 uczniów na łączną kwotę: 23.138,40
 • od września 2022 r. do grudnia 2022 r. w formie: stypendiów 56 uczniów na łączną kwotę: 26.601,72 zł.

Razem w 2022 roku wypłacono stypendium na kwotę: 49.740,12 zł.

29 Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”

Programem zostały objęte osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy. Pomocą w postaci posiłku objęto 140 dzieci oraz udzielono 24 świadczeń w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. Łączna kwota to około: 77.200,00 zł.

30 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021

Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programu wsparciem objęto 730 osób (339 K, 391 M), którym przekonano 1460 paczek o łącznej wadze 15 ton 454 kg i wartości 85.178,31 zł.

31 Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

W ramach środków z Funduszu Solidarnościowego Gmina Dzwola otrzymała: 10.176,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej.

32 Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Dzwola przystąpiła do realizacji programu i otrzymała: 88.593,95 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego, które przeznaczono na wynagrodzenia dla osoby świadczącej usługi asystencji osobistej.

33 Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zakupiono 20 opasek bezpieczeństwa dla mieszkańców Gminy Dzwola na kwotę: 13.454,72 zł. Realizując programu – moduł II, seniorom w wieku 65 lat i więcej biorącym udział w projekcie, zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, która jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stale wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

34 Program asystent rodziny na rok 2022

Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania w wysokości: 1.500,00 zł w formie jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny.

35 Pośnik Kocudzki 

W gminie Dzwola dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, przygotowano i dostarczono ok. 200 paczek z żywnością dla szczególnie potrzebujących. Osoby samotne nie pozostają, same zadbaliśmy by mogły poczuć świąteczny klimat.

36 Fundusz pomocy wydatkowanie środków na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy

Wojewoda Lubelski przekazał samorządom środki finansowe na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy. Zrealizowane zadania to: wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (40,00 zł) na zakwaterowanie i wyżywienie wraz z kosztami obsługi: 11.888,00 zł. Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 ustawy (300,00 zł) wraz z kosztami obsługi 1.224,00 zł.

37 Pomoc dla Ukrainy

Samorząd Gminy Dzwola w ramach pomocy humanitarnej przekazał dla mieszkańców Ukrainy kilka transportów z artykułami: spożywczymi, śpiwory, koce termiczne, środki higieny, latarki, środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, apteczki pierwszej pomocy, agregat prądotwórczy,  defibliratory, odzież i inne, a także zakupiono za kwotę 35.670,00 zł ambulans. Intencją towarzyszącą darowiźnie, jest pomoc humanitarna w związku z ciężką sytuacją w jakiej obecnie znajduje się Ukraina.

38 Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy inflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Łącznie w Gminie Dzwola wypłacono: 849.302,89 zł dla 1276 wnioskodawców.

39 Dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek był wypłacany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Łącznie w Gminie Dzwola wypłacono: 2.748.000,00 zł dla 916 wnioskodawców.

40 Dodatek do peletu, oleju opałowego, gazu LPG, drewna tzw.: inne źródła ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobom ogrzewającym dom lub mieszkanie innym paliwem niż węgiel, natomiast dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła przez szkoły, przychodnie, ochotnicze straże pożarne, jednostki Kultury, kościoły i inne wymienione w ustawie.

Łącznie w Gminie Dzwola wypłacono: 874.284,50 zł dla 564 wnioskodawców, tym: pelet – 103, drewno kawałkowe – 449, gaz – 6, podmioty wrażliwe – 6.

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

41 Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola

Projekt dofinansowany  w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji zadania: grudzień 2020 r. – grudzień 2022 r.

W ramach przedmiotowego projektu w gospodarstwach domowych z terenu gminy Dzwola zamontowanych zostało 186 instalacji fotowoltaicznych, 74 instalacji kolektorów słonecznych i 24 pieców c.o. na biomasę (pellet).

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 3.796.504,88

Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR  to: 2.350.293,00

Wkład własny Mieszkańca:

 • instalacje fotowoltaiczne: 500,00 zł
 • instalacje solarne, z dwóch paneli: 3.300,00 zł lub trzech paneli: 3.500,00 zł
 • piece na biomasę o mocy: 15 kW – 4.500,00 zł, 20 kW – 5.000,00 zł, 25 kW
  – 5.500,00 zł, 30 kW – 5.700,00 zł, 35 kW – 5.900,00 zł.

42 Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W Gminie Dzwola są udzielane dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, od czerwca 2022 r. zwiększone zostały koszty dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z 3 tys. zł do 5 tys. zł dla pojedynczej oczyszczalni oraz z 4 tys. zł do 7 tys. zł dla grupowej oczyszczalni ścieków. W  2022 r. udzielono dotacje właścicielom nieruchomości z terenu Gminy Dzwola, na budowę 17 oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie: 75.000,00 zł, środki finansowe zewnętrzne z subwencji ogólnej przekazane przez Ministerstwo Finansów z przeznaczeniem na inwestycje kanalizacyjne.

 

OŚWIETLENIE ULIC I DRÓG

43 Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Dzwola

Inwestycja zrealizowana ze wsparciem środków zewnętrznych w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności RPO WL na lata 2014-2020. Projekt miał na celu modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzwola we wszystkich miejscowościach.

Prace jakie zostały wykonane podczas realizacji projektu obejmują:

 • wymianę 371 opraw na nowe typu LED,
 • budowę 20 nowych lamp w miejscowościach Kocudza Pierwsza i Kocudza Druga,
 • demontaż oraz ponowny montaż w innej lokalizacji opraw LED w ilości 62 szt.,
 • wymianę wysięgników do opraw w ilości 370 szt.,
 • modernizację 37 szafek oświetlenia ulicznego,
 • montaż 39 zegarów sterujących: 37 szt. w modernizowanych szafkach, 1 szt. w projektowanej szafce na stacji Kocudza 4 oraz 1 zegar w stacji Kocudza 12,
 • w nowych oprawach montaż sterownika redukcji mocy.

Termin realizacji zadania: kwiecień 2021 r. – grudzień 2022 r.

Dzięki modernizacji oświetlenia, moc rzeczywista opraw sodowych, które zainstalowane były wcześniej w ilości 462 szt., która wynosiła ok. 75,6 kW po przebudowie i dobudowie nowych opraw systemu oświetleniowego została zmniejszona do 34,222 kW.

Koszt całkowity inwestycji to kwota: 1.064.713,91

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 738.468,35

Wkład własny Gminy Dzwola: 326.245,56 zł.

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

44 Samochód dla OSP w Krzemieniu Pierwszym

W związku ze złym stanem technicznym lekkiego samochodu VW LT28 będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniu Pierwszym, 15 grudnia 2022 r. został zakupiony na potrzeby tej jednostki samochód Opel Vivaro z 2011 r. Pojazd ten zostanie wciągnięty do bazy sił i środków prowadzonej przez Komendę Powiatową PSP w Janowie Lubelskim.

Koszt pojazdu to kwota: 60.000,00 zł, środki finansowe z budżetu Gminy Dzwola.

45 Ochotnicze Straże Pożarne

Na działalność statutową jednostek OSP z terenu Gminy Dzwola w 2022 r. zabezpieczono fundusze w wysokości: 320.000,00 zł. Środki finansowe z budżetu gminy zostały przeznaczone na zakup umundurowania dla strażaków ochotników, utrzymanie w gotowości samochodów ratowniczych oraz bieżące remonty strażnic i inne niezbędne wydatki jednostek.

 

Mijający rok w gminie Dzwola był intensywny pod wieloma względami. Był to bowiem czas wielu modernizacji, zmian i realizacji nowych inicjatyw. Wymagały one innowacyjnego podejścia w zakresie pozyskiwania środków finansowych, jak również wykorzystania pojawiających się szans rozwojowych. Wiele z nich już dziś udało się zrealizować, a pozostałe są w realizacji, przez co na ostateczne efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Działania inwestycyjne realizowane dotychczas w kadencji 2018-2023 uwzględniają potrzeby wszystkich mieszkańców naszej gminy. Przy ich planowaniu priorytetowo stosowano zasadę zrównoważonego budżetu, tak aby uzyskać maksymalny efekt przy minimalnym wydatkowaniu środków własnych. Takie gospodarowanie budżetem pozwoliło na zrealizowanie wielu kluczowych inwestycji przy zachowaniu zerowego zadłużania gminy.

Gmina Dzwola w latach 2022-2024 w ramach dotacji Polski Ład zaplanowała realizację inwestycji o wartości ponad 26 mln zł, na które pozyskała prawie 22 mln zł.

Zdaję sobie sprawę, że potrzeby naszej gminy są dużo większe, dlatego nie zatrzymujemy się w działaniu. Krok po kroku realizowane będą kolejne zadania i inwestycje, które służyć będą wszystkim mieszkańcom gminy.

Na Rok 2023 życzę wszystkim zdrowia, zadowolenia w życiu osobistym i zawodowym.