Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wyższa kwota dotacji


Ustawa – Prawo ochrony środowiska umożliwia gminom przyznawanie dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, odbywa się to zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Do kompetencji Rady Gminy należy określenie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W Gminie Dzwola dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków są udzielane od 2011 roku. W latach 2011-2022 gmina Dzwola dofinansowała budowę 81 przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej wysokości 243 tys. zł.

W dniu 2 grudnia 2021 r. Ministerstwo Finansów przekazało środki finansowe dla Gminy Dzwola na uzupełnienie subwencji ogólnej, na wsparcie finansowe inwestycji w łącznej kwocie: 4 664 533,00 zł, w tym na kanalizację: 3 729 160,00 zł. Przekazane przez Ministerstwo Finansów informacje wskazują, że środki te można przeznaczyć na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Po przeanalizowaniu przez Wójta Gminy Dzwola aktualnych kosztów jakie obecnie trzeba ponieść na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz mając na uwadze posiadane w budżecie Gminy Dzwola środki finansowe z przeznaczeniem na budowę kanalizacji, w dniu 16 maja 2022 r. przedstawił na posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dzwola propozycję zwiększenia kosztów dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z 3 do 5 tys. dla pojedynczej oczyszczalni oraz z 4 do 7 tys. dla grupowej oczyszczalni ścieków. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Wójta Gminy Dzwola.

W dniu 27 maja 2022 r. Rada Gminy Dzwola podjęła uchwałę Nr XXX/210/2022 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzwola, przedmiotową uchwałą zwiększono kwoty dotacji udzielanych na ten cel.

Zgodnie z ww. uchwałą dofinansowanie na pokrycie kosztów zakupu i montażu urządzenia wynosi:

  • nie więcej niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do pojedynczej oczyszczalni ścieków;
  • nie więcej niż 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) w przypadku budowy grupowej oczyszczalni ścieków – dla kilku budynków mieszkalnych – na wszystkie budynki.

Niniejszym Wójt Gminy Dzwola informuje o możliwości ubiegania się o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzwola.

Informacje o warunkach udzielenia dotacji i terminach składania wniosków w załączeniu.

Wniosek o udzielenie dotacji, zgłoszenie oczyszczalni do eksploatacji i Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzwola są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola, zakładka druki do pobrania – podzakładka OCHRONA ŚRODOWISKA, a także w Urzędzie Gminny Dzwola (pokój nr 5).

                                                                                                                                      Wiesław Dyjach
                                                                                                                                  Wójt Gminy Dzwola

Uchwała.XXX.210.2022.2022-05-27 dotacje oczyszczalnia ścieków