Ekologiczna i innowacyjna oczyszczalnia ścieków odebrana


W dniu 16 listopada 2021 r. została oddana do użytku hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 9,2 m3∙d-1 dla Zespołu Szkół w Kocudzy (RLM=92), w Kocudzy Pierwszej na terenie gminy Dzwola.

Wykonanie inwestycji było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach operacji dla typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to 365 027,82 zł, z czego dofinansowanie stanowi 188 835,00 zł, wkład własny Gminy Dzwola 176192,82 zł. Wykonawcą inwestycji była Firma EKOMEL Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim, która bardzo profesjonalnie wykonała to zamówienie.

Obiekt oczyszcza ścieki bytowe dopływające lokalną kanalizacją z budynku Zespołu Szkół w Kocudzy oraz z domu nauczyciela.

Koncepcja oczyszczalni została opracowana w 2017 r. przez prof. dr. hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego oraz zespół pracowników Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr hab. inż. Michała Marca, prof. uczelni, dr hab. inż. Alinę Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni, dr hab. inż. Andrzeja Mazura, prof. uczelni, dr inż. Agnieszkę Listosz, mgr inż. Arkadiusza Malika, mgr inż. Patrycję Pochwatkę), jak również inż. Karolinę Jóźwiakowską – studentkę z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Głównym projektantem oczyszczalnibył mgr inż. Arkadiusz Malik z firmy Projektowo-Wykonawczej Sanitmal z Lublina.

Oczyszczalnia składa się z dwóch zasadniczych części: 1) z układu mechanicznego oczyszczania ścieków (separator tłuszczów, osadnik wstępny), 2) z części biologicznej złożonej z hybrydowego hydrofitowego systemu oczyszczania ścieków składającego się z układu 2 złóż gruntowo-roślinnych: złoża I z pionowym przepływem z miskantem olbrzymim o powierzchni 160 m2 i złoża II z poziomym przepływem z wierzbą wiciową o powierzchni 220 m2. Poszczególne elementy oczyszczalni połączone są za pomocą wewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz studni rewizyjnych, które służą do regulacji poziomu ścieków w złożach oraz do poboru próbek ścieków do kontrolnych analiz laboratoryjnych.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni jest rów melioracyjny. Oczyszczalnia będzie oczyszczała około 3358 m3 ścieków w ciągu rokui będzie zapewniała wysoki efekt ekologiczny, przez co przyczyni się do skutecznej ochrony zasobów wodnych na terenie gminy Dzwola.Ścieki oczyszczone odpływające z oczyszczalni mogą być również wykorzystane do podlewania boiska piłkarskiego oraz zieleni przy szkole. Obiekt ten jest przedmiotem badań naukowych pracowników Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Uroczysty odbiór rozpoczął się tematyczną akademią o otaczającym nas środowisku przygotowaną przez najmłodszych uczniów Zespołu Szkół w Kocudzy.

W odbiorze uczestniczyli:

prof. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

prof. dr hab. Bartosz Sołowiej – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (reprezentujący prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka rektora uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wydział Inżynierii Produkcji. Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Radni Powiatu Janowskiego: Stanisław Rawski, Andrzej Bielak

Pani Joanna Jabłońska – Wójt Gminy Leśniowice

Pan Arkadiusz Malik – projektant i inspektor nadzoru

Przedstawiciele firmy Ekomel – Marcin Białek, Sławomir Bańka

Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola Urszula Kaproń oraz radni: Józef Bączek, Łukasz Dyjach, Józef Rycerz, Alina Świś, Aneta Baciur, Jan Piecyk.

Wiesław Dyjach  – Wójt Gminy Dzwola, Jadwiga Flis – sekretarz, Aneta Gilas – skarbnik oraz Bożena Dubiel-Czochra Dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy.

Prof. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski oraz prof. dr hab. Bartosz Sołowiej i prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski w swoich przemówieniach podkreślali jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne, o otaczającą nas przyrodę – ziemia to nasz dom.

Pan Wójt wspólnie z Panią Dyrektor przedstawili przebieg prac jakie były wykonane podczas budowy oczyszczalni. Pani Dyrektor podkreślała, iż czynione starania Wójta Gminy i z sukcesem pozyskane środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji, przyznane przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz dobra współpraca z instytucjami, których przedstawiciele uczestniczą w uroczystości pozwoliły, by w dniu dzisiejszym można było oddać do użytku tak nowoczesny technologicznie i przyjazny środowisku obiekt.

Uroczystym zakończeniem odbioru było symboliczne przecięcie wstęgi i przejście ścieżką dydaktyczną.

Dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania tego pięknego obiektu, bo tylko dzięki szerokiemu wsparciu i współpracy można realizować tak duże i trudne zadania.