Branewka – myjnia bezdotykowa w centrum wsi


Witam,

Dowiedziałem się, że w mojej miejscowości (Branewka) powstanie myjnia bezdotykowa.
Ma się ona znaleźć w samym środku wsi, w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej.
Moje obawy dotyczą wypuszczania mniejszych dzieci na dwór – ciężko jest upilnować by nie wychodziły na ulicę, a myjnia spowoduje wzmożony ruch samochodów – taka inwestycja znacznie zwiększa szanse wypadku drogowego.
Dodatkowo w Internecie można przeczytać sporo artykułów ludzi mieszkających blisko takich myjni, skarżą się oni na całodobowy hałas i nieprzyjemny zapach w odległości nawet do kilkuset metrów od myjni.

Czy takie inwestycje nie powinny powstawać na uboczu z dala od zabudowy mieszkalnej,
zwłaszcza jeśli w okolicy jest sporo (jak na tak małą wioskę) małych dzieci?

Pozdrawiam.


Szanowny  Pan

Szanowny Panie, odpowiadając na pytanie zadane w ramach udostępnionego na stronie internetowej Gminy Dzwola formularza „zadaj pytanie wójtowi”, odnośnie planowanej budowy myjni bezdotykowej w miejscowości Branewka, niniejszym pragnę wyjaśnić, że planowana inwestycja nie będzie znajdować się na terenie należącym do Gminy Dzwola, stąd też Gmina nie posiada żadnych środków prawnych, aby zatrzymać inwestycje na prywatnej nieruchomości.

Inwestycja polegająca na budowie myjni nie jest inwestycją celu publicznego i informacje jej dotyczące nie mogą być podawane do publicznej wiadomości wszystkim zainteresowanym, mogą być udzielane tylko stronom postępowania. Ponadto dane osobowe zarówno inwestora jaki pozostałych stron postępowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) podlegają ochronie i nie mogą być upubliczniane.

Jeżeli jest Pan stroną prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy to zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem może się Pan zapoznać z dokumentami zgromadzonymi w niniejszej  sprawie oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski, mogące mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku gdy nie będzie się Pan zgadzał z wydaną decyzją, to przysługuje Panu prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Ponieważ zasady usytuowania, posadowienia obiektów, wyposażenia w niezbędne urządzenia techniczne reguluje ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do tej ustawy min. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) to uwagi i zastrzeżenia dotyczące tych spraw nie mogą być rozpatrywane na etapie decyzji o warunkach zabudowy wydawanej w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bowiem nie są w kompetencji tut. organu.

Ponadto wskazać należy, że wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obiektu będzie rozpatrywany przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim i w toku postępowania rozważane będą wszelkie aspekty planowanej inwestycji, również te związane z ewentualnymi immisjami na nieruchomości sąsiednie. Co więcej, jeżeli właściciele działek sąsiednich zgodnie z posiadanymi przez organ danymi technicznymi, będą narażeni na jakiekolwiek immisje pochodzące z planowanej inwestycji, to będą brać udział w tym postępowaniu w charakterze strony. Z kolei ewentualne przekroczenia hałasów już podczas użytkowania myjni należeć będą do kompetencji organów ochrony środowiska.