Fundusz Sołecki 2023 – Zebrania Wiejskie


Szanowni Mieszkańcy w terminie od 6 do 22 września, rozpoczynamy cykl zebrań wiejskich dotyczących rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na 2023 rok. W budżecie Gminy Dzwola na 2023 rok, zapewniona zostanie kwota: 473 093,55 zł, do wydatkowania na wskazane przez Mieszkańców poszczególnych sołectw zadania.

Zebranie Wiejskie to organ uchwałodawczy, który ma prawo zatwierdzić podział środków z funduszu. Zachęcam do przygotowania propozycji, które mogą być realizowane z Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Zapraszam do udziału w zebraniach sołeckich

Wiesław Dyjach – Wójt gminy Dzwola

Liczba Mieszkańców poszczególnych sołectw (według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku) i wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2023 r.