Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola o rozpoczęciu konsultacji społecznych


Wójt Gminy Dzwola, na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) powiadamia o rozpoczęciu konsultacje społecznych projektu uchwały Rady Gminy Dzwola w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dzwola.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Dzwola. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dzwola.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Dzwola.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r. w następujących formach:

 • Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:
  • formularz (tzw. e-formularz) dostępnego na stronie www.dzwola.eu, www.ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz pod adresem: https://forms.gle/7jcQngaYkVpqRJReA;
  • poczty elektronicznej: kierownik@dzwola.eu.
 • Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:
  • formularza zamieszczonego do pobrania ze strony www.dzwola.eu;
  • ponadto, formularze w formie papierowej udostępniono w Urzędzie Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola pokój nr 17.

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola lub osobiście na adres: Urząd Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola w godzinach 8.00-14.00.

 • Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 15 8752 215 od 09:00 do 12:00 w poniedziałki oraz od 13:00 do 15:30 w środy i czwartki.
 • Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem partnerów społeczno-gospodarczych:
  • zaplanowane w dniu 26.09.2022 r. o godz. 10.00 pod adresem: budynek Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, sala narad.
 • Ankieta konsultacyjna:
  • dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.dzwola.eu, www.ugdzwola.bip.lubelskie.pl lub pod adresem: https://forms.gle/QLRstHdZNo8nUdnf6.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Dzwola.

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:

Materiały informacyjne, tj.:

 • Projekt uchwały Rady Gminy Dzwola w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Uzasadnienie projektu uchwały;
 • Mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji w Gminie Dzwola;

udostępnione będą w wersji:

 • elektronicznej na stronie www.dzwola.eu;
 • papierowej w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola;

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ugdzwola.bip.lubelskie.pl;
 • na stronie internetowej Urzędu www.dzwola.eu;
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dzwola;
 • w formie plakatów.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 485) oraz zamieszczona na stronie www.dzwola.eu.

                                                                                                                                    Wiesław Dyjach
                                                                                                                                Wójt Gminy Dzwola

Załączniki:

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Dzwola w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 2. Uzasadnienie projektu uchwały;
 3. Mapa określająca granice obszaru zdegradowanegoobszaru rewitalizacji;
 4. Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji w Gminie Dzwola;
 5. Ankieta konsultacyjna;
 6. Formularz zgłaszania uwag;

 

Obwieszczenie opublikowano dnia 24.08.2022 r.

Informacja z przebiegu konsultacji