Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce


Burmistrz Janowa Lubelskiego jako Lider Porozumienia międzygminnego z dnia 3 stycznia 2023 r. określającego zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego obejmującej gminy: Janów Lubelski, Modliborzyce, Dzwola i Godziszów pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce” działając w oparciu o art. 10g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce”.

Strategia obejmuje gminy: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce (w granicach administracyjnych ww. samorządów).

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Strategii interesariuszom(mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.

Informacje o konsultacjach:

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 3 stycznia 2024 r. do dnia 8 lutego 2024 r.
  Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce.
  Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronie internetowej Gminy Janów Lubelski: www.janowlubelski.pl, na stronie BIP urzędu oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim w pok. nr 24.
 1. Każdy ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.
 2. Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na niniejszej stronie internetowej:
 • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres:strategia-konsultacje@janowlubelski.pl. W tytule maila należy wpisać: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego;
 • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski z dopiskiem na kopercie:Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, pok. nr 24, tel.15 87 24 313 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
 1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Janowa Lubelskiego.
 2. Uwagi zgłoszone po dniu 8 lutego2024 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty: