Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB


Przypominamy, iż od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożenia deklaracji do dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklarację  można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.zone.gunb.gov.pl (wystarczy mieć założony profil zaufany lub e-dowód) lub w wersji papierowej osobiście w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na położenie budynków (wniosek jest dostępny na ww. stronie, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola – zakładka OGŁOSZENIA oraz na stronie internetowej Gminy Dzwola zakładka Aktualności), a także wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.

            Terminy składania i wysyłania deklaracji to:

  • 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących;
  • 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw – w przypadku nowo powstałych obiektów.

            Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie GUNB:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywną.