WZROST KOSZTÓW UPOMNIENIA I OPŁATY MANIPULACYJNEJ


Informujemy, że z dniem 13 października 2021 roku wysokość kosztów upomnienia od zaległości podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 16 zł (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej – Dz.U.2021.67).

 

W przypadku nieuregulowania należności pieniężnych wraz z odsetkami (o ile są należne) i kosztami upomnienia, zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, co spowoduje wszczęcie  postępowania  egzekucyjnego  w  celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

W przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych, a w tym w egzekucji należności pieniężnej:

  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego, czyli przesłanie tytułu wykonawczego       do egzekucji to koszt 40,00 zł, który zostanie podwyższony do 100,00 zł, jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej przez urząd skarbowy (przymusowe ściągnięcie    należności)
  • opłaty egzekucyjnej naliczanej od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych
  • opłaty za czynności egzekucyjne poniesione przez urząd skarbowy w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.

Symulacja kosztów egzekucyjnych, które zostaną pobrane przez urząd skarbowy w przypadku braku zapłaty kwoty z upomnienia:
Kwota dochodzonej zaległości podatkowej – 20,00 zł + 16,00 zł – koszty upomnienia
Razem do zapłaty do gminy – 36,00 zł.

W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy:
– dla gminy 36,00 zł – zaległy podatek i koszty upomnienia
– dla urzędu skarbowego 100,00 zł – opłata manipulacyjna                
– dla urzędu skarbowego 3,60 zł – opłata egzekucyjna
– dla urzędu skarbowego 34,00 zł – opłaty pocztowe (uśrednione)
Razem w przypadku przymusowego ściągnięcia – 173,60 zł, z czego do gminy wpłynie tylko kwota 36,00 zł i ewentualnie odsetki. Pozostałe kwoty stanowią dochód budżetu państwa.

Prowadzenie egzekucji administracyjnej przez urząd gminy to obowiązek, a nie wybór.

Wspólnie możemy działać tak, by te koszty nie powstały i nie narażały domowych budżetów na nieplanowane wydatki. Prosimy więc, aby rzetelnie podejść do konieczności regulowania należności pieniężnych.

Informacje dotyczące aktualnego stanu rozliczeń z tytułu podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami uzyskacie Państwo:

  • w Urzędzie Gminy Dzwola pokój nr 15
  • telefonicznie pod numerami: 15 687 24 81 oraz 15 875 22 15
  • mailowo wysyłając zapytanie na adres: podatki@dzwola.eu