Odbiór inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola”


W dniu 15 lipca 2022 r. odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola.

W odbiorze uczestniczyli zaproszeni goście, w tym:

Pan Andrzej Misztal – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Pan Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski

Radni powiatowi oraz gminni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Dzwola, dyrektorzy szkół z terenu gminy Dzwola, inspektorzy nadzoru, wykonawca prac w Zespole Szkół w Kocudzy oraz Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola.

Poniżej przedstawiamy Państwu krótką historię projektu oraz korzyści powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu.

W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na której znalazł się projekt pt: Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola.

8 listopada 2019 r. z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego Wójt Gminy Dzwola odebrał umowę, na realizację projektu o wartości: 4 389 274,46 zł. Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR  to: 2 878 331,98 zł i była najwyższym dofinansowaniem dla JST.
Gmina Dzwola zobowiązała się zapewnić wkład własny w wysokości nie mniejszej, niż 507 940,97 zł i stanowiącej nie mniej, niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

W dniu 29 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dzwola został ogłoszony przetarg na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Dzwoli i budynku Zespołu Szkół w Kocudzy”. 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27 maja 2020 r. godz. 12:10 w Urzędzie Gminy Dzwola, do przetargu przystąpiło 21 firm z całej Polski.

W dniu 26 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą: PŁD Przedsiębiorstwo usługowo budowlane Łukasz Dziewa dla części nr 2 zadania, tj. „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kocudzy”. Koszt przedmiotowych prac brutto: 1 997 520,00 zł.

W dniu 22 września 2020 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą: Chocyk Marcin Mediabud z/s w Lublinie dla części nr 1 zadania, tj. „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Dzwoli”. Koszt przedmiotowych prac brutto: 1 051 650 zł.

W Zespole Szkół w Dzwoli wykonano następujące prace: wymiana instalacji c.o., wymiana zasobnika c.w., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian, docieplenie podłogi na gruncie, wymiana okien i drzwi oraz zmodernizowano instalację oświetleniową.

Efektywność energetyczna przedsięwzięcia

 • Energia na ogrzewanie spadek o 58,8%
 • Energia na ciepłą wodę spadek o 23,5%
 • Energia na oświetlenie spadek o 59%

Łączna energia końcowa przed modernizacją wynosiła: 1 396,4 GJ/rok (387,9 MWh/rok), natomiast po modernizacji wynosi: 641,4 GJ/rok (178,2 MWh/rok). Oznacza to, że efektywność energetyczna przedsięwzięcia wynosi: 755 GJ/rok (209,7 MWh/rok) czyli 54,1 %.

Efekt ekologiczny przedsięwzięcia termo modernizacyjnego

 • Emisja CO2

Wielkość emisji CO2 łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 57,4 tony/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 23,5 tony/rok. Zatem spadek emisji CO2 wynosi: 59%.

 • Emisja pyłów

Wielkość emisji pyłów łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 74,27 kg/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 34,77 kg/rok. Zatem spadek emisji pyłów wynosi: 53,3%.

 • Emisja SO2

Wielkość emisji SO2 łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 67,45 kg/rok,, natomiast po modernizacji wynosi: 28,11 kg/rok,. Zatem spadek emisji SO2 wynosi: 58,3%.

 • Emisja NOx

Wielkość emisji NOx łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 127,57 tony/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 56,37 tony/rok. Zatem spadek emisji NOx wynosi: 55,8%.

W Zespole Szkół w Kocudzy wykonano następujące prace: poprawa efektywności pracy kotłowni poprzez wymiana instalacji c.o., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian, stropu i poddasza, wymiana dachu i docieplenie stropodachu na sali gimnastycznej, wymiana  stolarki okiennej  i drzwiowej, montaż kurtyny z destyfikatorem, modernizacja instalacji oświetleniowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. W domu nauczyciela wykonano docieplenie ścian i wykonanie nowej kotłowni.

Efektywność energetyczna przedsięwzięcia

 • Energia na ogrzewanie spadek o 72,3 %
 • Energia na oświetlenie spadek o 50,3 %
 • Uzysk energii z fotowoltaiki 29,3 GJ/rok

Łączna energia końcowa przed modernizacją wynosiła: 3 205 GJ/rok (791,4 MWh/rok), natomiast po modernizacji wynosi: 1 118 GJ/rok (259,4 MWh/rok). Oznacza to, że efektywność energetyczna przedsięwzięcia wynosi: 2 087 GJ/rok(532 MWh/rok)czyli 65,1 %.

Efekt ekologiczny przedsięwzięcia termo modernizacyjnego

 • Emisja CO2

Wielkość emisji CO2 łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 102 tony/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 60,5 tony/rok. Zatem spadek emisji CO2 wynosi: 40,6%.

 • Emisja pyłów

Wielkość emisji pyłów łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 154,67 kg/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 45,05 kg/rok. Zatem spadek emisji pyłów wynosi: 70,9 %.

 • Emisja SO2

Wielkość emisji SO2 łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 122,28 kg/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 67,63 kg/rok. Zatem spadek emisji SO2 wynosi: 44,7%.

 • Emisja NOx

Wielkość emisji NOx łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 248,34 tony/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 102,83 kg/rok. Zatem spadek emisji NOx wynosi: 58,6%.

Wykonując inwestycję osiągnęliśmy następujące rezultaty:

 • zwiększenie efektywności energetycznej dwóch Szkół,
 • poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków poddanych termomodernizacji,
 • poprawa warunków nauki w szkołach,
 • efekt wizualny.

Koszt realizacji inwestycji: 3 334 060,00 zł.

Dofinansowanie z RPO WL na lata 2014-2020 w kwocie 2 164 618,31 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 549 384,00 zł.