Ogłoszenie naboru na członków Komitetu Rewitalizacji


Wójt Gminy Dzwola ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Uchwale Nr II/16/2024 Rady Gminy Dzwola z 27 maja 2024 r. w  sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dzwola.

Komitet Rewitalizacji Gminy Dzwola stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo doradczą dla Wójta Gminy Dzwola.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie nie więcej niż 15 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj.:

 • od 1 do 3 przedstawicieli Urzędu Gminy Dzwola lub innych jednostek organizacyjnych Gminy Dzwola wskazanych przez Wójta Gminy Dzwola;
 • od 1 do 2 przedstawicieli Rady Gminy Dzwola wskazanych przez Radę Gminy Dzwola;
 • od 1 do 2 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28);
 • od 1 do 2 przedstawicieli mieszkańców Gminy Dzwola spoza obszaru rewitalizacji;
 • od 1 do 2 przedstawicieli prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Gminy Dzwola;
 • od 1 do 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy Dzwola działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
 • od 1 do 2 przedstawicieli organów władz publicznych oraz przedstawicieli podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji będzie trwał od 4 czerwca 2024 r. do dnia 26 czerwca 2024 r. (włącznie). Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz przekazanie go w następujący sposób:

 • wersję papierową osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola;
 • wersję elektroniczną na adres mailowy: ugdzwola@mbnet.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Dzwola. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Dzwola.

Wszelkie dodatkowe informację dotyczące wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji zawarte zostały w załączniku do Uchwały Nr II/16/2024 Rady Gminy Dzwola z 27 maja 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Uchwała Nr II/16/2024 Rady Gminy Dzwola z 27maja 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dzwola.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Dzwola
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /-/ Wiesław Dyjach