Odpady komunalne w 2023 roku


Szanowni Państwo, informujemy, iż stawki opłat za odpady komunalne w 2023 r. pozostają bez zmian.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższą kompletną ofertę złożyła i wygrała firma „EKO-KRAS” Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 27D, 23-204 Kraśnik, która będzie odbierała odpady komunalne w 2023 roku.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zatwierdzone Uchwałą Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 września 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 4796) i od dnia 1 stycznia 2021 r. wynoszą dla odpadów zbieranych selektywnie:

  • 13 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie od 1 do 3 osób włącznie zamieszkujących nieruchomość,
  • 10 zł miesięcznie od 4 i od 5 mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
  • 8 miesięcznie od 6 i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Natomiast przy braku segregacji będzie obowiązywać opłata 28 zł, za każdego mieszkańca zamieszkującego  daną nieruchomość.

Rada Gminy Dzwola wprowadziła zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Uchwała Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 września 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 4797),

2,00 zł miesięcznej stawki opłaty, od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,

  • zwolnienie dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Uchwała Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 września 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 4798),

1,00 zł miesięcznej stawki opłaty, od każdego członka rodziny wielodzietnej.

Terminy wnoszenia opłaty, za odbiór odpadów komunalnych upływają:

  • za I kwartał – styczeń, luty i marzec – 15 marca 2023 r.;
  • za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – 15 maj 2023 r.;
  • za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – 15 września 2023 r.;
  • za IV kwartał – październik, listopad i grudzień – 15 listopada 2023 r.

Sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– wpłata gotówki w kasie Urzędu Gminy Dzwola,

– przelewem na rachunek bankowy 47 9410 1036 2003 3000 0185 0028,

– lub wpłata gotówki u sołtysów.

Wykonawca wyposażył nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych podczas odbioru odpadów w miesiącu grudniu.

Od 1 stycznia 2023 roku odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne będzie odbywał się  raz w miesiącu.

Powyższe usprawnienia mają na celu zapobieżenie podwyżkom stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców. Pomimo wzrostu cen za usługi oraz w ostatnim czasie gwałtownym wzroście cen paliw i opłat za energię elektryczną, opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostają utrzymane na dotychczasowym niskim poziomie.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram wywozu odpadów z pojemników i odbioru odpadów segregowanych z terenu Gminy Dzwola w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Harmonogram do pobrania w pdf.