Sesja absolutoryjna


27 maja br. odbyła się II Sesja  Rady Gminy Dzwola. Zgromadzeni, po omówieniu przez Wójta Gminy Dzwola Raportu o stanie Gminy Dzwola za 2023 rok, i debacie, postanowili jednogłośnie o udzieleniu Wójtowi Gminy Dzwola wotum zaufania.

Radni, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Dzwola sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dzwola za 2023 r. jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dzwola za 2023 rok.

Zgromadzeni, po zapoznaniu się z wymienionymi wyżej sprawozdaniami oraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dzwola, uchwałą Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdań z wykonania budżetu za 2023 rok oraz uchwałą Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzwola odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Dzwola za 2023 rok, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola z tytułu wykonania budżetu Gminy Dzwola za 2023 rok.

Raportu o stanie Gminy Dzwola jest informacyjnie i logicznie skorelowany ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za miniony rok. Oba dokumenty łączą się z oceną działań Wójta Gminy Dzwola przez organ stanowiący. Sprawozdanie pokazuje wydatki w podziale na klasyfikację budżetową i w układzie zadań. Raport o stanie Gminy pokazuje te same dane finansowe w innym przekroju informacyjnym, a oprócz nich pokazuje najważniejsze efekty i rezultaty funkcjonowania gminy – czyli to, w jaki sposób działania wójta i związane z nimi wydatki finansowane z budżetu za ubiegły rok służyły poprawie jakości życia Mieszkańców w ramach poszczególnych dziedzin zarządzania – a dobro Mieszkańców gminy jest najważniejsze.

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola, przyjmując gratulacje od Przewodniczącego Rady – Marcina Marchuta, złożył podziękowanie za udzielone absolutorium:  

Chciałem serdecznie podziękować całej Radzie za okazane mi zaufanie, dziękuję również Jadwidze Flis – Sekretarzowi gminy, Anecie Gilas – Skarbnikowi gminy oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych i Pracownikom Urzędu, wszystkie te osoby wspierały mnie przez cały rok i pomagały realizować budżet gminy.

Wójt Gminy Dzwola złożył również życzenia, wyrazy uznania i szacunku dla wszystkich Samorządowców z okazji obchodzonego w dniu 27 maja dnia Samorządu Terytorialnego.

Ponadto podczas obrad II sesji, Radni podjęli uchwały dotyczące:

  • zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dzwola,
  • opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu w wysokości: 55 000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika, w miejscowości Branew Szlachecka odcinek o długości 125 mb,
  • zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok,

oraz została dokonana pozytywna ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok i przedstawiony został raport z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w roku 2023.

Podczas obrad Rady, zostało poruszonych wiele kluczowych zagadnień dotyczących funkcjonowania i przyszłości gminy Dzwola. Sesja zakończyła się wolnymi wnioskami i informacjami.