Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych


Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku., w pełnych składach odbędą się 4 i 5 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola sala narad – parter, bezpośredni po I posiedzeniu.

Komisje od Nr 1 do Nr 4 w dniu: 04.10.2023 r. na godz. 16:30,

Komisje od Nr 5 do Nr 8 w dniu: 05.10.2023 r. na godz. 16:30.

 

Obecność obowiązkowa.

Zgodnie z  art. 184 § 2 Kodeksu „Komisarz wyborczy odwołuje członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku nieuczestniczenia w pracach komisji bez usprawiedliwienia lub podejmowania działań sprzecznych z prawem lub w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.”.