Umowa na budowę oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół w Kocudzy podpisana


W dniu 8 czerwca 2021 r.  Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach przy kontrasygnacie Skarbnika Anety Gilas podpisał umowę na roboty budowlane z firmą EKOMEL Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim na “Budowę hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków o przepustowości dobowej q=9,2m3/d dla Zespołu Szkół w Kocudzy”.

Koszt przedmiotowych prac brutto wyniesie 352 647,26 zł. Inwestycja jest współfinansowana w ramach operacji dla typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020.