Umowa na „Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Dzwola” podpisana


W dniu 21 marca 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anety Gilas podpisał umowę z Konsorcjum Firm PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika (liderem konsorcjum) i PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza (partnerem konsorcjum) reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu Mieczysława Wilka.

Umowa dotyczy wykonania zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzwola”. Koszt inwestycji to kwota: 5.743.457,87 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: 4.845.000,00 zł.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę nowej infrastruktury drogowej na terenach sołectw: Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Branewka i Branew. Nie ulega wątpliwości, że inwestycje drogowe mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, społecznego i turystycznego regionu, automatycznie podnoszą poziom życia, jakość funkcjonowania a przede wszystkim bezpieczeństwo. W ramach zadania wykonane zostaną następujące odcinki dróg:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 109010L w miejscowościach Kocudza Pierwsza i Kocudza Druga od km 0+659 do km 3+187 na działkach o numerach ewidencyjnych 1525 w Kocudzy Pierwszej  i 3537 w Kocudzy Drugiej (Kocudza morgi):

2. Przebudowa drogi gminnej nr 109025L w miejscowości Kocudza Pierwsza od km 0+000 do km 0+351 na działkach o numerach ewidencyjnych 1239/2 i 1239/1 w Kocudzy Pierwszej:

3. Przebudowa drogi wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 3190 w miejscowości Kocudza Druga od km 0+000 do km 0+179:

4. Przebudowa drogi gminnej nr 109011L w miejscowości Kocudza Druga od km 0+000 do km 0+192 na działce o numerze ewidencyjnym 1936 w Kocudzy Drugiej:

5. Przebudowa drogi gminnej nr 109026L w miejscowości Kocudza Trzecia od km 1+580 do km 1+908 na działce o numerze ewidencyjnym 1338 w Kocudzy Trzeciej (leśniczówka) oraz przebudowa drogi gminnej nr 109014L w miejscowości Kocudza Trzecia od km 1+586 do km 1+896 na działkach o numerach ewidencyjnych 1095 i 2866 w Kocudzy Trzeciej (borek):

6. Przebudowa drogi gminnej nr 109017L w miejscowości Kocudza Trzecia od km 0+976 do km 1+202 (droga komadowa):

7. Przebudowa drogi gminnej nr 109032L w km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Branewka i Branew Szlachecka (droga z płyt na granicy sołectw):