Warunki bezpłatnego transportu – art. 37e § 1


Wójt Gminy Dzwola informuje, że w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., zgodnie  z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 1277 z późn. zm.) wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:

  • miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo
  • miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;
  • lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

  • pisemnie, na adres: Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola
  • w formie elektronicznej, na adres e-mail: ugdzwola@mbnet.pl

najpóźniej w terminie do 2 października 2023 roku.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (12 października). Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Dzwola oraz poniżej.

Wójt Gminy Dzwola

Wiesław Dyjach

Formularz zgłoszeniowy bezpłatny transport gm. Dzwola

Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym referendum

Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym Sejm RP i Senat RP

Obwieszczenie o okręgach wyborczych – wyciąg

Obwieszczenie o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

Szczegółowe informacje w sprawie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 15.10.2023 r.