Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dzwola


Radni Gminy Dzwola zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2022 rok i jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola – Wiesławowi Dyjachowi.

W dniu 29 maja 2023 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Dzwola. Głównym punktem obrad było przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dzwola za 2022 rok i udzielenie Wójtowi Gminy Dzwola wotum zaufania oraz zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym i finansowym Gminy Dzwola za 2022 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Raport o stanie gminy w szerokim zakresie obejmuje wszystkie sfery działalności jednostki samorządu terytorialnego. Jest on podsumowaniem pracy wójta za poprzedni rok.   Wójt Gminy Dzwola szczegółowo przedstawił radnym raport o stanie gminy za 2022 rok i udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Należy podkreślić, że od 2018 r., wszystkie szczeble samorządu (organy wykonawcze), muszą przedstawić corocznie raport o stanie gminy do 31 maja. Omówienie raportu zakończyło się głosowaniem nad wotum zaufania dla Wójta – głosowało 15 radnych, za było 15 radnych.

Wotum zaufania – to podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała Rady Gminy, wyrażająca zaufanie do działalności wójta, aprobująca jego bieżącą działalność.

Następnie radni głosowali nad absolutorium, które poprzedzone było rozpatrzeniem sprawozdania i zatwierdzeniem wykonania budżetu Gminy Dzwola za rok 2022. Sprawozdanie budżetowe pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dzwola, a jej przewodnicząca złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi – Wiesławowi Dyjachowi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie również pozytywnie oceniła sprawozdanie Wójta Gminy Dzwola z wykonania budżetu za 2022 rok. 

Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie, na sesji,  podejmuje uchwałę  w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium.

Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola w imieniu wszystkich radnych, sołtysów i zgromadzonych gości wręczając kwiaty pogratulowała oraz podziękowała Wójtowi za pracę na rzecz rozwoju gminy, właściwe zarządzanie gminą i za przeprowadzone inwestycje, życzyła sukcesów oraz dalszej owocnej współpracy.

Za uchwałą udzielenia absolutorium głosowało 15 radnych, tj. wszyscy Radni Gminy Dzwola.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2022, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, zamknął się dochodami w kwocie 40.917.647,53 zł i zrealizowanymi wydatkami na kwotę 38.923.778,79 zł, w tym: wydatki majątkowe 9.869.331,68 zł.  Budżet gminy w 2022 r. zamkną się nadwyżka w wysokości 1.993.868,74 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 7.338.115,20 zł.

Na sukces, jakim jest udzielenie wotum zaufania i otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania – mówił Wójt Gminy Dzwola.

Pan Wójt dziękując podkreślił, że jest to wspólny sukces osiągnięty dzięki dobrej współpracy radnych, sołtysów oraz zaangażowaniu pracowników.