Umowa na FOGR-a podpisana

W dniu 10 maja 2024 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Anety Gilas podpisał umowę z firmą TOMTRANS Tomasz Wojciechowski z Kocudzy Trzeciej na Modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 109000L w obrębie ewidencyjnym Krzemień Pierwszy na działkach o nr ewid. 1962 i 1968/1 od km 0+453 do km 0+843.

Czytaj Więcej